Zapomenutý zvyk sv. Tradice - Der vergessene Gebrauch der katholischen Tradition

13. září 2011 v 16:33 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
Po II. vatikánském koncilu jsme svědky převratných, revolučních změn, o kterých píší již 40 let tradiční kněží, biskupové a věřící a varovala nás před nimi i sama Panna Maria v La Salettě, Fatimě a jinde. Bohužel bezvýsledně. Často se poukazuje na problémy se svědomím vůči Bohu při přijetí těchto zničujících reforem, které v důsledku vedou k odpadu duší od Církve. Změna v liturgii, v chápání svátostí, nové katechismy, nové kanonické právo, náboženská svoboda, bezbřehý ekumenismus, biskupská kolegialita. (viz citace z msgr. Lefebvra v našem prohlášení Kdo jsme v rubrice O nás)
Všude probíhá nejhorší destrukce plná výstřelků a skandálů všeho druhu, kterou dějiny Církve jenom pramálo znají, nejhorší ikonoklasmus a morální spoušť. Samozřejmě s těmito fundamentálními věcmi jsou pohřbeny i další věci jako jsou katolické pobožnosti, poutě, tradiční přístupy v liturgii, v rodinách, ve školách. Tím, že se mění fundamentální věci, musí se změnit i méně podstatné, které na nich závisí. Tak například, pokud se vyloučí svátek Božího těla a nahradí se jiným obsahem, třeba klaunskou oslavou, potom se samozřejmě zapomene i na procesí s monstrancí a zůstane pouze kněz v podobě klauna držícího láhev od Coca Coly snažící se neúspěšně proměnit tento drink v Krev Páně. To už není katolické náboženství a katolická farnost, to je podívaná přímo ďábelská. A podobně se během 40 let změnilo i chování věřících ve farnostech. Dříve úcta před Ježíšem Kristem ve svatostánku, bázeň jenom vkročit do oltářního prostoru, který byl vyhrazen duchovním a ministrantům. A dnes? Dnes se laici hrnou do oltáře jako na stadion, obě pohlaví čtou z Písma, podávají sv. přijímání, vedou procesí, pobožnosti… Revoluce 1789 zachvátila prostory Církve svaté, naše oltáře, farnosti, posvátné prostory. Vše se změnilo k nepoznání. Ne jinak je tomu u jedné z nejstarších tradic, chcete-li zvyků, křesťanských žen: nosit v posvátném prostoru šátek, závoj. Tato tradice se odvíjí od dob apoštola sv. Pavla, který v prvním listě ke Korinťanům (v 11. kapitole) jasně hovoří o pokrývce hlavy pro ženy při bohoslužbě. V této pasáži je zmíněno nejenom chování ženy při liturgii, ale celková koncepce postavení muže a ženy, která se Bohu líbí a nelíbí se liberálně-modernistickým a feministickým revolucionářům. Sv. Pavel hovoří nejenom o postavení muže a ženy v bohoslužebném řádu, resp. o jejich životě, ale také o zlořádech, které propukly v Korintské Církvi. (1 Kor. 15:29, 11:17-34, 12-14, kap. 7 o manželství) Sv. Pavel poukazuje na to, že jsme sice všichni před Bohem rovní, ale máme specifické role v životě, které jsou odrazem naší přirozenosti a jsou s ní ve shodě. A tak tomu bylo po celá staletí. Ženy nosily šátky, závoje a ve shodě s přáním Církve zastávaly v ní skutečně stěžejní role, nikoliv hierarchického charakteru, ale profesního, spočívajícího v neuvěřitelné práci na poli modlitby, charity a pedagogiky, ať už jako řeholnice, nebo jako laici.
A přichází strašná Revoluce - II. vatikánský koncil - srp a kladivo, úhelnice a zástěry - do Církve. V průběhu koncilu se vyjádřil před novináři msgr. Annibale Bugnini - autor liturgické revoluce 1970 a zednář - na otázku, zda ještě ženy mají nosit šátek v chrámových prostorách. Bugnini se nejprve odpovědi vyhnul a sdělil, že tato otázka na koncilu řešena není. (To víte zbourat viditelné struktury Církve a povalit liturgii, katechismus a hierarchicko-monarchistickou církevní strukturu a zavést ekumenismus, náboženskou svobodu, myšlenkovou a doktrinální anarchii v pěkně Bohem zbudované Církvi dá holt fušku.) Přesto se později k tomu onen revolucionář znovu vyjádřil, když tvrdil, že ženy už nemusí nosit šátek. Tuto informaci dementovalo nakonec tiskové prohlášení Vatikánu, že ustanovení nosit šátek zůstává v platnosti a to i vzhledem ke kanonickému právu z roku 1917, které tehdy bylo až do roku 1983 v platnosti. Před revizí kanonického práva z roku 1983 bylo uvedeno, že ženy mají za povinnost nosit pokrývku hlavy, zvláště tehdy, když jdou ke sv. přijímání. (CIC 1917 - 1262, 2) Doslova se v něm píše: "Viri in ecclesia vel extra ecclesiam, dum sacris ritibus assistunt, nudo capite sint, nisi aliud ferant probati populorum mores aut peculiaria rerum adiuncta; mulieres autem, capite cooperto et modeste vestitae, maxime cum ad mensam Dominicam accedunt." "Muži v kostele nebo mimo kostel, pokud jsou přítomni posvátným obřadům, ať mají obnaženou hlavu, leč by osvědčené národní zvyky anebo zvláštní věcné okolnosti vyžadovaly jinak, ženy pak ať mají hlavu pokrytou a ať jsou oblečeny skromně, zvláště když přistupují ke stolu Páně."
Tímto přáním sv. apoštola se řídily po staletí i východní sjednocené Církve (a dokonce i nesjednocené). Jak jsme již uvedli výše, Písmo sv. uvádí několik důvodů, proč by ženy měly mít zakrytou hlavu a není to "výmysl" sv. apoštola Pavla (jak nám tvrdí liberálové a modernisté), ale je to Boží nařízení. (srv. 1. Kor. 14:37) "Si quis videtur propheta esse aut spiritalis cognoscat quae scribo vobis quia Domini sunt mandata. Wenn einer meint, Prophet zu sein oder geisterfüllt, soll er in dem, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn erkennen."

Bůh stvořil hierarchii v přirozené a duchovní úrovni, ve kterém je žena poddána muži. Sv. Pavel doslova píše (1 Kor. 11:3) "Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh." "Volo autem vos scire quod omnis viri caput Christus est caput autem mulieris vir caput vero Christi Deus." "Ich lasse euch aber wissen, daß Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt; der Mann aber ist des Weibes Haupt; Gott aber ist Christi Haupt." A podobně je tomu v ustanovení manželství. Bůh dává muži veškerou autoritu nad ženou, ale zároveň i zodpovědnost vůči ní a celé rodině. Toto mužovo postavení ovšem s sebou nese i důsledky na věčnost. On bude podroben zvláště tvrdému Božímu soudu po smrti, protože se bude od něho více požadovat a to právě díky postavení a povinnostem, které má před Bohem a vůči ženě a rodině. Takže toto mužovo postavení není z pohledu Božího soudu záviděníhodné. On nejenom přímo rozhoduje, ale je přímo zodpovědný (a jedině on) za materiální a duchovní prospěch všech členů rodiny, ženy a dětí. Na druhou stranu muž prostě není v té pozici, že by si mohl dovolit zotročovat, nebo umenšovat ženu, resp. děti. Jeho vzorem je Kristus, který také svoji Církev - Nevěstu nezotročuje.
Podobně jako je Církev Nevěstou Ježíše Krista, musí ženy nosit šátek na znamení, že jsou poddány mužům. (viz. Eph. 5:22-23 "Mulieres viris suis subditae sint sicut Domino quoniam vir caput est mulieris sicut Christus caput est ecclesiae ipse salvator corporis." "Die Weiber seien untertan ihren Männern als dem HERRN. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleichwie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, und er ist seines Leibes Heiland.) Muž reprezentuje Krista, proto nemusí mít pokrývku hlavy. Tím není žena znevýhodněna, ale naopak platí, co říká svatý apoštol "žena to má dělat proto, že tím uznává vyšší autoritu muže". "Vir quidem non debet velare caput quoniam imago et gloria est Dei mulier autem gloria viri est." "Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, sintemal er ist Gottes Bild und Ehre; das Weib aber ist des Mannes Ehre." (1 Kor. 11:7 ) Nošení šátků u žen je tedy symbolickým vyjádřením postavení a akceptací řádu Bohem ustanoveného, který není nějakým nálezkem lidským.
Ženy byly kdysi hrdé, že mohou nosit tento symbolický výraz akceptace Božího řádu a podobně jako voják, kterému byla vzata uniforma a distinkce strženy, cítí se i žena ponížena a potupena ze strany feministického opia lidstva. Toto potupení se odehrálo ve 20. století. Feministiky a liberálové namluvili ženě, že se může z tohoto Božího řádu vymanit, "osvobodit" a začít život bez Boha, ne-li proti Bohu. Ženám byla stržena důstojnost chtěná Bohem. A dnes? Jsme svědky zahnívajícího postavení zotročené ženy, která ztratila z očí svůj přirozený cíl a postavení v rodině.

Římský pontifikál zná svěcení šátků a závojů. Říká se v něm nad šátky nádherná modlitba:
"Přijmi svatý závoj, aby tě upomínal, že musíš se varovat světa a být v pravdě, pokoře a celým srdcem oddána Kristu jako svému ženichu a On nechť tě ochrání od všeho zla a přivede tě do věčného života." Sv. Pavel hovoří jasně. Žena s nezakrytou hlavou je ponížena a zbavena cti. Navíc si žena zakrývá hlavu z důvodu úcty před andělskými kůry (1 Kor 11:10), které asistují spolu s námi svaté Boží liturgii v posvátném prostoru našich zbylých katolických chrámů.

Tuto Tradici vzhledem k závojům a šátkům potvrzují nesčetní otcové Církve, v čele se sv. Jeronýmem, papežem Linem a dalšími.
Abychom tedy shrnuli na závěr:
1/ nošení šátku je nařízením Božím a apoštol je pouze opakuje,
2/ je to viditelné znamení neviditelného řádu ustanoveného Bohem a jeho přijetí,
3/ andělé vyžadují, aby ženy před nimi při bohoslužbě nosily šátek.

Ti, kteří vystupují a brání ženám v nošení tohoto symbolického liturgického doplňku v důsledku pohrdají Božím řádem, řádem, který si Bůh žádá, pohrdají zvyky katolické Církve z nařízení Božího a jsou věrnými sluhy liberálně-feministického pseudořádu, který proti sobě staví pohlaví, aby je uvrhl do chaosu, učinil z jejich přirozenosti trosku a zaměnil role, které obě pohlaví mají od Boha. Říkáme tomuto chaosu a fanatickému feminismu: non serviamus!
 


Komentáře

1 Paul Max Paul Max | E-mail | 13. září 2011 v 16:52 | Reagovat

Více těchto článků!!!

2 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 14. září 2011 v 12:48 | Reagovat

[1]:Paul Max píše: Více těchto článků! To jistě, ale jde o to, aby se četly, a aby přečtené si lidé vzali k srdci a podle toho se řídili. Jde taky o to, aby kněží jim to říkali z kazatelen - či od ambónů. Osobně si neumím představit, že by ženy začaly nosit šátky byť jenom v kostele. Ony poslechnou, ale nikoliv z nařízení Boha, ale až se to stane módní záležitostí, až jim to doporučí katoličtí liberálové, a to - jak víme - nebude nikdy.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!