Rozhodující momenty FSSPX versus Řím? Entscheidende Augenblicke zwischen FSSPX und ROM? Aktualizováno - Aktualisiert 1.7.2012

14. června 2012 v 16:24 | MC |  Rozhovory mezi Římem a FSSPX - Gespräche zwischen Rom und FSSPX

Katoličtí monarchisté stojí na straně katolické Tradice bez kompromisů! Slává Bohu, Panně Marii, papeži a císaři!
Dnes 14. 6. (http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/06/rome-sspx-important-popes-response-to.html) bylo publikováno oficiální tiskové prohlášení Svatého stolc (http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/06/holy-see-press-office-communique.html), které shrnovalo vyjádření a stanovisko Svatého Otce adresované Generálnímu představenému Biskupovi B. Fellayovi. Na základě dalších zpráv z tisku je zřejmé, že jestliže bude představený FSSPX souhlasit s "tajným" zněním doktrinální preambule a modifikacemi, které v ní byly udělány, potom se má za to, že dohoda je potvrzena. Dohoda však musí být prokonzultována mezi členy FSSPX v polovině července na setkání představených distriktů a vedení FSSPX, včetně přítomnosti biskupů FSSPX.
V případě zbývajících tří biskupů, kteří vyjádřili určité rozpaky nad budoucí dohodou s Římem, bude Řím postupovat odděleně a bude se vyjadřovat ústy Kongregace pro nauku víry k jednotlivým bodům jejich dopisu, který byl před nedávnem zveřejněn.
Na druhou stranu La Croix (http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Mgr-Fellay-a-recu-la-reponse-de-Benoit-XVI-pour-la-reintegration-de-la-Fraternite-Saint-Pie-X-_NG_-2012-06-13-818090), zpravodaj francouzských biskupů, hovoří o tom, že Řím má výhrady k tomu, aby FSSPX nazývalo některé body II. Vatikánského koncilu jako "omyly koncilu". Je dovoleno mít výhrady ke koncilu, ale nesmí se nikde objevit slovo "omyly koncilu". To se týká i textu preambule, kde se tato slova objevují.
V tiskovém prohlášení se navrhuje úprava poměrů mezi FSSPX a Římem ve smyslu osobní prelatury.


20:20 14.6.2012
Biskup Tissier de Mallerais - Regularizace vztahů je na straně Říma, nikoliv FSSPX. Řím se musí navrátit ke katolické Tradici. Osobní prelatura je patovou situací pro FSSPX. Celý rozhovor o těchto věcech naleznete zde http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/06/bishop-tissier-de-mallerais.html


20:30
Řím: Budeme jednat s třemi biskupy, ale separátně.
Biskup Fellay: Není potřeba jednat s třemi biskupy - Jdeme k dohodě.
Na základě informací, které jsme dostali z blízkého okolí vedení FSSPX je zřejmé, že dochází k ideovému tříbení ve vedení FSSPX. Tři biskupové versus biskup Fellay? Rozhodne setkání představených distriktů a vedení FSSPX v polovině července.

17.6. 20:00 Generální kapitula FSSPX v Ecône v polovině července rozhodne!

V minulém týdnu jsme poukázali na to, že byl vložen do rukou generálního představeného FSSPX biskupa Fellaye nový dokument s mnohými novými změnami, které dle některých zdrojů http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/06/sspx-rome-divinations.html obsahují závažné modifikace stávajícího dokumentu. Biskup Fellay proto nebude schopen odpovědět Římu v brzké době. Je třeba počkat na Generální kapitulu Kněžského Bratrstva sv. Pia X., která proběhne ve dnech 7.-14. července v Ecône. Zde se budou muset zodpovědět důležité otázky typu: přerušit jednání s Římem a neakceptovat jakoukoliv dohodu, která nebude vycházet z vyřešení doktrinálních otázek, nebo příjmout dohodu a vyřešit organizační začlenění FSSPX do struktur nového Říma bez vyřešení důležitých doktrinálních otázek. Míč je na straně FSSPX a v polovině července se rozhodne, jak bude vykopnut.

Ze strany Říma a médií situace vypadá, že dohoda je skoro uzavřena, ale opak je pravdou. Dohoda není otázkou zítřka. V tom se mnozí pozorovatelé ve Vatikánu zmýlili, když hovořili o tom, že finální text dohody bude jasný ještě před setkáním dne 13.června.

Německá biskupská konference chce bojkotovat regularizaci mezi FSSPX a Římem. Více zde.http://pius.info/archiv-news/892-kirchenkrise/6870-deutschsprachige-bischoefe-starten-ungehorsamsinitiative-
Tady je alespoň jasně vidět, do jakých struktur a mezi jaké duchovní se například v Německu FSSPX řítí.


25.6.2012

Poznámky k zamyšlení P. Stehlina k současné situaci - Vater Stehlins Bemerkungen zur Gespräche zwischen FSSPX und Rom - Unser Kommentar
Po přečtení vyjádření P. Stehlina na stránkách http://news.fsspx.pl/?p=1336 má člověk pocit, že situace FSSPX patří skutečně mezi rozhodující nejenom v historii existence FSSPX. Na druhou stranu se opakují teze, které před několika dny tlumočil "světu" P. Rostand, americký distrikt superior a další kněží, o kterých jsme se již zmínili. P. Rostand hovořil o tom, že na internetu a v médiích je plno nepravd, lží a spekulací, které situaci FSSPX vrhají do beznadějné situace, nebo ji zkreslují. Samozřejmě i my si uvedomujeme a chápeme, že zveřejnění soukromé korespondence mezi třemi biskupy a biskupem Fellayem je skutečně nemorální záležitostí. Na druhou stranu, ale je zřejmé, že jediný, kdo "pustil" dopisy tří biskupů do bezbřehého moře internetu musel být někdo z FSSPX. Tudíž kritika kněží FSSPX by měla vést zvláště do řad kněží a bratří z FSSPX, nikoliv obviňovat zbytek internetového světa ze zveřejnění. Tato média pouze zveřejnila poskytnutý materiál, byť zveřejnění je nemorální. My na rozdíl od jiných "internetových" specialistů si nečiníme nárok rozhodovat, jak situace mezi FSSPX a Římem dopadne. To je totiž naprosto a jedinečně v Božích rukách. To, že někdo na internetu situaci hodnotí, zkoumá a podrobuje kritice patří dle našeho názoru k dovoleným praktikám, pokud se skutečně hledá pravda a nespekuluje se na základě vytržených věcí z kontextu, případně se autoři těchto článků nedopouští pomluv a vulgarismů na adresu kněží obou táborů - FSSPX - Řím. Hovořit potom o této internetové výměně názorů mezi katolíky nelze kvalifikovat jako nepřátelské vůči FSSPX, ale jako opravdovou snahu vyznat se v tom, co se vlastně děje, proč se dějí věci takové a ne jiné. Cožpak nežijeme v době totálního ďábelského zmatení? Cožpak nemá v této době naprosté dezorientace katolík právo na poznání pravdivého stavu věcí, které ho uschopní k tomu, aby pochopil, co je ve shodě s Boží Tradicí a s Božím přáním?

Doktrinální rozhovory neúspěšné!
P. Stehlin, (podobně jako ostatní kněží, kteří se zúčastnili jednání s římskými autoritami) poukazuje na složitost jednání mezi FSSPX a Římem a lapsus v otázce naukových oblastí. Dnes je zcela jasné, že doktrína je hlavní překážkou nikoliv pro FSSPX, ale pro modernistický klérus, který se zásadním způsobem oddělil od tradiční nauky Církve. Dopis P. Stehlina naštěstí na závěr konstatuje, že vítězí víra před slepou poslušností a to i v případě jednání mezi FSSPX a Římem.

Matematici versus misionáři?
Jako zásadní problém však vnímáme snahu rozdělovat vnitřní svět FSSPX na "matematiky" a "misijně" založené členy. Bohužel tyto a podobné názory se objevily hluboko před II. vatikánským koncilem. Byl to názor typu, že "matematici" jsou ti orthodoxní učitelé katolické nauky, kteří drží orthodoxní pozice a zcela nechápou situaci v misijním terénu Církve a snahu o misijní "přetlumočení" katolické nauky lidem tohoto světa. Nebylo od toho daleko diskvalifikovat tyto "matematiky" z jakéhokoliv vlivu na misijně činné kněze s odůvodněním, že ti, kteří nechápou svět a nové metody misie si nezaslouží, aby jim vůbec někdo naslouchal. A tak se vetřel rozpor mezi na jedné straně nauku Církve a misionáře, kteří začali přizpůsobovat nauku Církve "pastoračním" potřebám své doby. Dnes toto rozdělení bolestně pociťuje právě Církev po koncilu a čelíme popření základního principu misií - zvěstovat pravé katolické učení.

Znevážení dvou biskupů a vypuštění biskupa Williamsona?
Už vůbec není možné souhlasit s názorem, že dopis, který sepsali tři biskupové FSSPX, je sepsán vlastně zcela nekompetentními osobami, kteří (jenom proto že nepoužívají email a mobilní telefon) jsou zcela kontemplativními muži monastického typu, absolutně odtrženými od reality tohoto světa. Skoro to tak vypadá jako by biskupové Tissier de Mallerais a Alfonso Galarreta byli v podání P. Stehlina absolutně asociálními osobami, kteří se nemyjí a nestříhají nehty a žijí v uzavřeném ghettu - poustevně a nerozumí závažnosti svých tezí a svého jednání. Je to zásadní omyl dopisu už i z toho důvodu, že jsou tito biskupové skoro v každodenním kontaktu s věřícími a lidmi tohoto světa na svých cestách. Zvláště členové naší redakce, kteří jsou v kontaktu s biskupem Tissierem, toho mohou potvrdit. Z dopisu se nápadně vytrácí úcta k těmto biskupům katolické Církve, kteří varují a celkový étos dopisu P. Stehlina působí dojmem despektu. Ostatně tento postoj, chcete-li tón, vůči světícím biskupům FSSPX není ničím novým. Jsou považováni vlastními členy FSSPX za pouhé světící biskupy bez jakékoliv autority. Výjimku tvoří biskup Fellay jako generální představený, který je autoritou nikoliv proto, že je biskupem, ale proto, že dle stanov FSSPX je Generálním představeným. Co z těchto postojů vlastně může vzniknout? Velmi nezdravé tvrzení, že světící biskup je dobrý pouze pro vkládání rukou na svěcence, případně na vysluhování zbylých svátostí.
Zcela opomíjenou osobou v rámci FSSPX je biskup Williamson, ke kterému se dnes staví většina duchovních FSSPX minimálně zdrženlivě a to z důvodu aféry kolem některých výroků historické povahy na období II. světové války. Přesto je to právě biskup Williamson, který dle rozdělení Stehlinova zcela určitě patří k oněm misijním. Je však držen v nucené izolaci. Ale jeho komentáře Eleison jsou čtené právě proto, že tento misionář s matematickým smýšlením vidí dále a jeho řeč je pověstné ano, ano, ne, ne - Vidí totiž mnohé podvody a nekonzistenci ve viditelných strukturách modernistického kléru.

Největší problém: Vyjadřování kněží FSSPX k současné situaci
Jako největší problém na internetu je třeba jednoznačně chápat vyjádření jednotlivých superiorů (představených) distriktů, kteří hodnotí situaci FSSPX versus Řím z různých úhlů pohledů a jediné, co si opravdově hledající čtenář z těchto vyjádření může odnést je totální zmatení a nejednoznačné pozice. P. Stehlin připustil dvě tendence uvnitř FSSPX, které se různým způsobem chtějí vyrovnat s Římem a zcela se rozcházejí ve stylu řešení této tristní situace. S tímto tvrzením lze souhlasit i na základě jednání různých kněží FSSPX s římskými duchovními v průběhu předchozích 12 let od slavné pouti FSSPX do Říma.
Nejlepší službou v tuto chvíli je zdrženlivost ve vyjadřování k současnému procesu a modlitba. V posledně jmenované veličině spočívá naše síla a zároveň naděje. A pokud Dobrý Hospodin bude chtít rozbít FSSPX jako trest za případné kompromisy, nechť je po něm veta. Svoji historickou úlohu splnilo. Přijdou noví bojovníci za Tradici, aby nesli pomyslnou pochodeň katolické víry po vzoru msgr. Lefebvra a my laici budeme jistě rádi, pokud se budeme moci připojit k věrným kněžím, kteří vytrvají a dílo msgr. Lefebvra ponesou dále, byť pod jiným jménem.

1.7.2012 16:00 - Otevřený dopis P. Moulina msgr. R. Williamsonovi - Otec Moulin FSSPX napsal otevřený dopis biskupovi R. Williamsonovi, aby ho vyzval k účasti na Generální kapitule FSSPX v Econe. Francouzský text dopisu vyzývá biskupa Williamsona k účasti i přes zákaz msgr. Fellaye. http://www.antimodernisme.info/IMG/pdf/mgr_williamson.pdf

Je jistě paradoxní, že by se měla Generální kapitula obejít bez Jeho Excellence R. Williamsona, který je dlouhodobě skeptický k jednáním vůči Římu a velmi dobře zná diplomatické taktiky, které ovšem nemohou dovést FSSPX a Řím k dohodě, která by uspokojila doktrinální záležitosti a zvítězily tak pravdy katolické víry, ve kterých dodnes panuje nejednota a to na straně modernistů.
 


Komentáře

1 Michal Kretschmer Michal Kretschmer | E-mail | 26. června 2012 v 12:09 | Reagovat

Biskup Fellay zakazuje biskupu Williamsonovi se zúčastnit nastávající kapituly FSSPX -
http://radiocristiandad.wordpress.com/2012/06/25/mons-williamson-expulsado-del-capitulo-general-dominicos-de-avrille-y-capuchinos-de-morgon-bajo-inquisicion-de-mons-fellay/ - a také mu zakázal přijít do Econe na svěcení.

Též pozastavil svěcení kandidátů z řad Dominicans of Avrille a Capuchins of Morgon.

2 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 26. června 2012 v 20:08 | Reagovat

Grüss Gott, Pochválen buď Ježíš Kristus! Slava Isusu Christu! Děkujeme mnohokrát za informaci, pane Kretschmere. Současná situace je skutečně napjatá. Dominikáni z Avrillé a kapucíni z Morgonu dlouhodobě kritizují za liberální přístup biskupa Fellaye k Římu. Jakmile se dozvíme více, informaci Vám sdělíme obratem.

3 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 27. června 2012 v 17:52 | Reagovat

Dominikáni z Avrillé, i kapucíni z Morgonu byli potrestáni (nevysvěcení jejich kandidátů na kněze) biskupem Fellayem za to, že se zastali tří biskupů a jejich postojů. Biskup Williamson má zákaz účasti na Generální kapitule FSSPX.Původně mezi řeholníky patřili i benediktini, ale ti nakonec vyjádřili loajalitu Msgr. Fellayovi a jejich řeholníci byli vysvěceni na kněze.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!