Problematika mešního stipendia - Probleme mit dem Mess-Stipendium

11. července 2012 v 16:38 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
V Letáku Kněžského Bratrstva sv. Pia X. č.127/2012 se hovoří o výši mešního stipendia, které se může pro české věřící zdát neúnosné až zarážející. Co se zde píše?

"Od 15. srpna dochází také k mírnému navýšení mešních stipendií pro České země a zpřesnění pravidel jejich přijímání. Platí následující taxy: Mešní stipendium pro kněze FSSPX a kněze sloužící v našich kaplích je 300,- Kč. Je možno dát knězi stipendium vyšší, bez souhlasu priora však kněz nesmí přijmout stipendium nižší. Gregoriánské Mše nebývají obvykle přijímány, ale pokud výjimečně ano, je za ně taxa 13 500,- Kč. Mešní stipendia musejí být předána písemně zároveň s uhrazením částky příslušnému knězi, pro něhož je toto hlavním osobním příjmem. Mešní stipendia posílaná bez domluvy po prostředníkovi a ta, která nesplňují výše uvedené podmínky, budou považována za příspěvek na kapli a nikoliv za mešní stipendium."

K tomu lze říci několik věcí. Co je mešní stipendium?
Mešní stipendium (lat. stips, příspěvek, dar; pendere, zaplatit) je dar, který věřící dává prostřednictvím kněze církvi za to, aby užitky mše směřovaly k dárcově úmyslu (intenci). Každý celebrující kněz má právo přijmout od věřících mešní stipendium (finanční dar), aby určil užitky mše na jejich určitý úmysl (intenci). Svým stipendiem přispívají věřící na podporu církve, její činnosti (charita, školy), bohoslužeb (doprava kněze) a podporu kněží (tam, kde je to nutné). Stipendium tedy není dar knězi, ale Církvi. Mešní stipendium v žádném případě nevyjadřuje cenu mše! Není ani nezbytně nutné je platit: kněží by měl intenci přijmout i tak. V minulosti biskup stanovoval "obvyklou taxu" [BOROVÝ, K. Úřední sloh církevní. Příruční kniha praktického úřadování pro katolické duchovenstvo. 2., rozšířené vydání. Praha, 1887. Str. 423], která vyjadřovala lokální podmínky. Kněz nesměl po věřícím vyžadovat více než stanovenou "taxu", přitom mohl přijmout více, ale i méně, shledal-li k tomu důvod.

Kanonické právo a moudrost Matky Církve

Kanonické právo (dále jen "CIC") stanoví další podmínky nakládání s mešními stipendii. Jedno z důležitých ustanovení např. je, že každé mešní stipendium si žádá zvláštní mši svatou. Podle CIC 1983 je i dnes knězi dovoleno přijmout mešní stipendium. Protože by se mohlo zdát, že mši svatou je možné si zaplatit nebo koupit, má uvedený kodex 13 kánonů (945-958), které vylučují zneužití tohoto dovolení. FSSPX uznává nové kanonické právo, byť s výhradami, neboť je ovlivněno pokoncilním vývojem a odráží novou mentalitu v Církvi po koncilu.

Kánony začínají tím, že se velmi doporučuje kněžím, aby také bez přijetí stipendia sloužili mši na úmysl věřících, hlavně chudých. Tento kánon byl do nového kodexu z roku 1983 vložen z kodexu z roku 1917. Další kánony např. připomínají, že ti, kdo dávají stipendium, přispívají k prospěchu církve a podílejí se tímto darem na její péči o vydržování duchovních a na jejích činnostech.

V této souvislosti je třeba důrazně připomenout, že mešní stipendium může být třeba jen nepatrné a nesmí je provázet ani zdání obchodu nebo spekulace. Na to upozorňují všichni duchovní a kanonisté. Vzhledem k tomu, že u nás nezbytná životní podpora kněží je zajištěna platem, peněžní obnos se tak stává spoluprací při podpoře apoštolské činnosti církve. U FSSPX je problém, protože je mimo oficiální strukturu modernistické hierarchie a tudíž kněží nejsou státem placeni. Proto, jestliže někdo chce podporovat kněze FSSPX, kteří nedostávají plat od státu, potom je jistě vhodné podporovat kněze formou peněžních darů. Jako nepochopení významu mešního stipendia je striktní stanovení ceny za mši svatou, resp. dalších svátostí, bez velmi malé možnosti vyjít vstříc chudým a nízkopříjmovým občanům, nebo aby drazí věřící byli vylučováni z možnosti dát odsloužit mši sv. na svůj úmysl díky nesplnitelným požadavkům.

Z toho co bylo řečeno výše vyplývá, že kněz má právo intence a stipendia přijímat. Měl by však sloužit, i když stipendium nemá, a přijmout intenci, i když na ni neobdrží stipendium. V každém případě je nutno zabránit dojmu, že se jedná o nějaký obchod se svátostmi (handel). Bohužel prvotní dojem z letáku č. 127/2012 tento dojem budí a u lidí, kteří nejsou katolíky to může způsobit pohoršení.

Dále platí, že musí být odslouženo tolik mší svatých na tolik úmyslů, kolik bylo přijato - byť nepatrných - stipendií. Je věcí provinčního sněmu nebo biskupské konference, aby dekretem stanovily výši stipendia na jeden mešní úmysl. FSSPX a jeho duchovní spadají stále pod pravomoc místních biskupů, neboť pro FSSPX není stanovena žádná speciální jurisdikční struktura a tudíž by se měl dodržovat místní obyčej.

Místní podmínky rozhodují


Místní podmínky kaple FSSPX upravuje partikulární norma Brněnské diecéze (viz http://www.biskupstvi.cz/storage/dokumenty/PZ-2-7.pdf)

Jestliže se kněží FSSPX modlí za své lokální představené v místech, kde se nacházejí kaple FSSPX, a pokud FSSPX oprávněně trvá na tom, že nikdy Církev neopustilo, měli by kněží ve věcech kanonického práva z roku 1983 tyto principy dodržovat a nestanovovat pro 5 a půl věřících, kteří jsou vzorkem nízkopříjmových skupin seniorů, studující mládeže, resp. mnohočetných rodin, nepřekonatelné bariéry pro přijímání mešních stipendií.

Kdo totiž bude nejvíce poškozen těmito nesplnitelnými požadavky? Ve většině případů zemřelí v očistcových mukách, živí, kteří potřebují konkrétní milosti, protože se za ně bude sloužit logicky méně mší, než kdyby stipendium bylo stanoveno dobrovolně dle možností věřících.

Samozřejmě se může věřící zapřít, považovat vysoké mešní stipendium za jistou formu oběti, ale není to pravidlem. Přirovnávat mešní stipendium situaci věřících v Rakousku je nejenom pastorační nedůsledností, ale holým nesmyslem. A to i s ohledem na neutěšenou ekonomickou situaci těchto sociálních skupin výše uvedených v zemích koruny České.

Jak bylo výše řečeno, partikulární norma brněnské diecéze mimo jiné zmiňuje fakt, že "mešní stipendium nesmí provázet ani zdání obchodu nebo spekulace. Výše mešního stipendia je určena obyčejem, ledaže by provinční sněm nebo schůze biskupů provincie výši mešního stipendia určila pro celou provincii. Je samozřejmě možností stanovit výši stipendia ze strany legitimní církevní moci - ordinariátu, ale dnes to nikdo neudělá a to zvláště vzhledem k finanční diverzifikaci mezi věřícími.

Stanovená výše stipendia může být dobrovolná, nikoliv striktně zavazující.
Výše mešního stipendia určená obyčejem má právní sílu zákona za předpokladu, že obyčej schválen diecézním biskupem jakožto legitimním zákonodárcem (srov. kán. 23 CIC). Jedině diecézní biskup, resp. jiná autorita pověřená biskupem, je oprávněnou autoritou ke schválení a případnému upřesnění obyčeje a to zase s přihlédnutím k místní situaci věřících. Jiné mešní stipendium může schválit biskup v Německu, jiné bude na Ukrajině a zase jiné v Somálsku.

Duchovnímu není dovoleno požadovat vyšší mešní stipendium, než je určeno buď obyčejem, nebo rozhodnutím; může však přijmout i dobrovolně dané vyšší stipendium, ale i nižší (srov. kán. 952), přičemž se velmi doporučuje, aby duchovní i bez přijetí stipendia sloužili mši na úmysl věřících, a to hlavně chudých (srov. kán. 945 § 2). Duchovní mohou určit mešní užitky ve prospěch kohokoliv, živých i zemřelých (srov. kán. 901).

Na každý úmysl, pro který bylo dáno a přijato stipendium, třeba nepatrné, je nutné odsloužit mši zvlášť. Tato povinnost trvá i v případě, kdy bez zavinění kohokoliv přišla mešní stipendia nazmar (srov. kánn. 948, 949).

Je dovoleno, aby si celebrant ponechal pouze mešní stipendium ve výši předepsané, přičemž částka přesahující tento stanovený výměr musí být odevzdána ordináři (viz kán. 951 § 1), který ji použije na cíle stanovené právem (srov. kán. 946).

Kdo hodlá jiným předat mešní úmysly k odsloužení, předá je co nejdříve jemu známým kněžím, pokud ví, že proti nim není námitek; je povinen předat celé stipendium, pokud mu není s jistotou známo, že částka převyšující částku v diecézi stanovenou byla dána s ohledem na jeho osobu; povinnost odsloužit tyto mše ho váže až do doby, kdy obdrží potvrzení o převzatém závazku a převzatém stipendiu (kán. 955 § 1).

Každý biskup i kněz je povinen pečlivě zaznamenávat úmysly mší, které obdržel k odsloužení a které odsloužil. K záznamu obdržených a odsloužených mší se použije intenčního deníku, který schválil místní ordinář. Intenční deník kněze slouží pro záznam jak přijatých, tak odsloužených mší (srov. kán. 955 § 4).

Tedy jednoduše řečeno, pro zaznamenávání mešních úmyslů musí být vedena zvláštní kniha. Dekret římské Kongregace pro kněžstvo (1991) připomíná nebezpečí pohoršení nad obchodováním s posvátnými věcmi. A to prosím nejsme v nějakých vzdálených dobách! Zdání obchodu to totiž může mít i v 21. století! Současně zdůrazňuje význam almužny v křesťanském životě.

Do ordinářem schváleného intenčního deníku zapíše kněz mši svatou s mešním závazkem.
Mešní závazek, který je třeba zapsat do intenčního deníku je:
1°. závazek vzniklý z povinnosti sloužit mši za svěřený lid,
2°. závazek vzniklý na základě obdrženého mešního stipendia,
3°. závazek, který vznikl duchovnímu na základě obdržení úmyslů mší k odsloužení, a to i bez přijetí stipendia.

Duchovní provede zápis mešního závazku do intenčního deníku nehledě na to, zda případné mešní stipendium dostal před či po odsloužení mše. Intenční deník je nutné vést v listinné podobě.

Kdo se nezákonně obohacuje z mešního stipendia, bude potrestán nápravným nebo jiným spravedlivým trestem (kán.1385).

Závěrem lze říci, že výše zmíněná citace z Letáku evokuje spíše finanční stránku mše svaté, zakrývá duchovní hodnotu mše svaté i smysl existence mešních stipendií. Stanovení závazných částek má být spíše doporučující a mělo by zohledňovat místní podmínky, resp. existenci nízkopříjmových věřících, kteří docházejí do kaplí FSSPX na území koruny České. Výše uvedená citace z Letáku zní skutečně velmi zvláštním dojmem a spíše se ukazuje jako pohoršením. Bylo by vhodné, kdyby tyto věty, vypadající jako ze špatného protiklerikálního filmu, odpovídaly praxi Církve a drazí věřící nebyli vylučováni z možnosti dát odsloužit mši sv. na svůj úmysl díky nesplnitelným požadavkům, protože jejich plat není na úrovni obyvatel Rakouska, či Německa. Text letáku budí velmi zvláštní dojem a to v této době, kdy FSSPX svádí svůj smrtelný zápas za katolickou Tradici. Věříme však, že text letáku je pouze nepřesně vyjádřen a že v případě českých kněží FSSPX je otevřenost vůči chudým zajištěna dle kanonického práva a že kdokoliv dorazí do sakristie kaple v Brně, či jinde, nalezne pochopení a mše je sloužena buď zdarma, nebo za skromný peníz a není to pouze blahosklonnou výjimkou.

Werbung - reklama
 


Komentáře

1 Paul Max Paul Max | E-mail | 11. července 2012 v 18:53 | Reagovat

Přátelé, ať se to může zdát jakkoliv nepřijatelné, částka 300 Kč není rozhodně neúměrná dnešním cenám. Nevím kolik "chudých" ve střední Evropě skutečně je (vzhledem k majetnosti zbytku světa např.v Africe, Asii),avšak nebývá obvyklé, aby věřící dával každý den na mši sv. Pokud dá 1x či 2x do měsíce na mši sv. 300 Kč, jistě nezchudne a pokud má skutečně hluboko do kapsy, může si odpustit třeba hospodu či jiné rozmařilosti. Pokud např. někdo kupuje žrádlo pro domácí mazlíčky v řádu několika set korun měsíčně, nebo v autě projezdí zbytečně nemalé prachy a "nemá" 300 Kč na mši sv., je to celé poněkud zvláštní a možná by měl přehodnotit priority. Je vhodné, aby částka z intence pokryla potřeby kněze v daném dni. U FSSPX bych si troufal tvrdit, že částka by mohla být i vyšší-jejich kněží neberou žádnou státní dávku, jak je tomu u oficielní hierarchie. Pokud je mi známo, kněží FSSPX přijímají i naturální dary, tj. pokud někdo skutečně nemá peníze, zcela jistě by mohl "zaplatit" jiným způsobem.

2 M.Wenzel M.Wenzel | E-mail | Web | 12. července 2012 v 9:20 | Reagovat

Pokud je mi známo, existuje v Rakousku i Německu tzv. církevní daň. Tu je možné odvádět i FSSPX. Domnívám se, že mnozí věřící tuto daň platí, tak FSSPX není nuceno žít jen z mešních stipendií.

3 Čech Čech | 12. července 2012 v 12:37 | Reagovat

Bohužel v tom letáku se nepíše jen o stipendiu, ale stojí tam také "za (...) křty a pohřby je poplatek", tedy návrh na u zavření směnné smlouvy, kde je směňována svátost za peníze a to je simonie.

4 Hamish Hamish | Web | 12. července 2012 v 14:00 | Reagovat

Myslím, že primární problém není ani tak výše částky, jako formulace užité v letáku.
To je těžko pochopitelné pro některé. Českým knězem v Rakousku počínaje, vydavatelem časopisu Te Deum konče.
Místo věcných reakcí a připuštění chyby, vydíme jen hysterii, urážky a obhajobu neobhajitelného.

5 Paul Max Paul Max | E-mail | 14. července 2012 v 1:04 | Reagovat

Formulace je věc jedna a ta může být možná ne zcela správná, nevím, zas až tak dopodrobna nesleduji co se v letáku  vše píše. Přeci jen je nutno některé politické podpráhové informace s reservou. Skutečnost je pak věc druhá: někteří lidé dodnes nepochopili, že do sbírky nelze jen házet pětikoruny s tím že to stačí. Fsspx není placeno státem. Kněz nemůže žít zadarmo. Račte pochopit, že žít za 300Kč na den v předražené ČZR je na hranici sockovské úrovně. 300 Kč na mši/odpovídá cca 9000 Kč za měsíc - tj. zhruba minimální mzdě v ČZR. Pokud by záleželo pouze na mne, stanovil bych taxu 1000 Kč. Pokud se to někomu nelíbí, může si jít zalámat na NOM třeba zcela zdarma. Taxa by měla zohledňovat alespoň průměrnou mzdu v ČZR, vždyť kněz nemůže být odměnován jako dělník!!!

6 Čech Čech | 14. července 2012 v 10:51 | Reagovat

Duch, kterým se nese to, čehož plod je zde probíraná simonie, je patrný zde:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2012/07/williamson-exclusion-maintained-by-sspx.html

Kdo může pochopit, pochop.

7 Hamish Hamish | 14. července 2012 v 13:16 | Reagovat

Pokud clovek neni rozerany, vystaci s malem.
Nevim, proc by si knez mel zit nad pomery mezi vericimi, kteri si evidentne nad pomery neziji.

8 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 14. července 2012 v 15:55 | Reagovat

Děkujeme všem za názor, drazí přátelé... Jsme rádi, že každý poukazuje na trošku odlišnou podobu problému, o kterém tady hovoříme. Ukazuje se, že vlastně všichni máte pravdu a zároveň ji nemá nikdo.

Nikdo neupírá duchovním plat, ani dary Církvi, to je přece jasné. Ale problém je bohužel složitý v tom, že různé subjekty, včetně státu a samozřejmě Církve, pořád spoléhají na to, že lid obecný, resp. drazí věřící, to všechno zaplatí. Ale už nikdo neřeší efekt vynaložených prostředků, které se přerozdělí na úrovni státu, či Církve. Jak vidíte sami, neefektivní využívání finančních prostředků je palčivým problémem současnosti. Ano, platí naše teze a teze Paula Maxe, že se věřící mohou uskrovnit a dát místo za alkohol, či za cigarety na mši svatou. Ale platí to také obráceně: jako že se předpokládá duch oběti u věřícího, který finanční dar dává, tak se předpokládá u příjemce, že vynaloží finanční prostředky efektivně.

Dalším problémem je fakt, že FSSPX je mimo oficiální financování a to díky mnohým událostem, o kterých jsme se zmínili v článku. Nejsou financováni od státu, dobře, ale proč by tuto tristní situaci měli řešit drazí věřící? Jestliže může využít rakouský distrikt církevní daň, jak správně na to poukazuje MWenzel, tak přece financování a výživa kněží je vyřešena i na území Koruny.

Nastávajícím problémem, který ostatně nikdo neřeší, jsou nepřesně nazvány tzv. církevní restituce. Jestliže se FSSPX jednoho dne regularizuje a bude oficiálně včleněno do modernistického ZOO, potom plat duchovních nebude vyřešen, protože stát předpokládá, že se s Církví vyrovná finančně, zahladí se tím částečně historická křivda minulosti a kněžím se přestane vyplácet plat. Tudíž kněží FSSPX opět nedostanou nic. Dokázal se vůbec někdo zamyslet nad tím, zda duchovní a jejich „ekonomové“ farností a diecézí jsou vůbec schopní činnost Církve ufinancovat? Když se podíváme na církevní rozprodávaní barokních far třeba v Sudetech a celkové hospodaření, tak můžeme pouze konstatovat, že duchovní a jejich „ekonomové“ nejsou schopní financovat svoji činnost do budoucna a to ani ve chvíli, kdy bude vyčerpána finanční částka restitucí. A co potom? Budou snad všichni kněží na podporách na Úřadu práce a budou muset věřící vynakládat obrovské finanční prostředky na jejich výživu? Věřte, nevěřte, v atheistické republice nikdo duchovní platit nebude. A Církev se dostane do problémů jak uživit vlastní kněze, protože z mešních stipendií se to opravdu ufinancovat nedá, i kdyby za mši bylo 10.000,-Kč. Takže zase problém…

A jestliže chodí do kaplí FSSPX nejenom alkoholici, či silní kuřáci, ale nízkopříjmové skupiny obyvatel, kterých je navíc pět a půl, tak potom tyto skupiny obyvatel dnes ani nemohou z čeho ušetřit. Tudíž zde nejde už jenom o odřeknutí se požitků proto, abychom zaplatili mešní stipendium, ale o to, abychom nebyli neustále v debetním skluzu.

Dalším problémem je, že jsme pravděpodobně asi všichni zasaženi kapitalistickou zvrhlou mentalitou a všimněme si, že se pořád na všech úrovních společnosti hovoří o penězích, vše se pouze kalkuluje a tuto mentalitu prostě musíme opustit. Protože platí teze, že výživu kněze vyřešit nelze z darů věřících, i kdyby se věřící rozkrájeli. Jde o to, že hlavním principem, který za vším je, je oddělení Církve od státu, který už dále nebude podporovat Církev a tudíž revoluční princip znovu zvítězí i v naší vlasti. Katolík nemůže nikdy podporovat oddělení Církve od státu. Tzv. církevní restituce bude počátkem tohoto oddělení a případného finančního kolapsu. Církev se bude muset o sebe postara sama. O_O

9 M. Wenzel M. Wenzel | E-mail | 16. července 2012 v 7:27 | Reagovat

Ano 1000K za mešní stipendium  by bylo opravdu ono. Mnozí z pokoncilní církve by se zaradovali. Převedeno do světské oblasti.Ministerstvo financí počítalo se zvýšením DPH i více peněz ve státní kase. Zvýšení se nekonalo, naopak oproti minulému roku nastal pokles. Tak by to asi nastalo i tady.

10 M. Wenzel M. Wenzel | E-mail | 16. července 2012 v 12:57 | Reagovat

Měl bych ještě takový dotaz. Když je pevně stanoven poplatek mešního stipendia, nemělo by z toho bratrstvo odvádět státu daně?

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!