Svatý Kříž - Naše zbraň, naše útěcha – Heiliges Kreuz – Unsere Waffe, Unsere Tröstung

17. září 2013 v 17:28 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
V sobotu jsme oslavili slavný svátek Povýšení sv. Kříže. Svátek byl ustanoven na památku nalezení sv. Kříže byzantskou císařovnou sv. Helenou roku 362 a na počest jeho druhého Povýšení v roce 628 v Jeruzalémě. Kříž Kristův se stal branou do nebe, svatý kříž žil před stvořením světa ve věčných úradcích Božích, žil od stvoření světa v zaslíbeních a proroctvích, byl vztyčen na Golgotě a žije dále, nejenom v paměti vykoupených, nýbrž skutečně, ve mši svaté, jež je neustálým obnovováním oběti kalvarské. Vykupitel a jeho kříž je lidstvu stále připomínán. Je neustále připomínám andělům v nebesích a trýzní svou tíží démony a zavržené anděly, včetně zavržených duší. Jak sladké jho ti poslední opustili a tak málo stačilo, aby se ke kříži navždy mohli přimknout. Vykupitel byl a je lidstvu neustále přítomen, před svým narozením v příslibech, po dokonání vykupitelského díla svým učením v katolické Církvi, svou milostí ve svátostech, svou reálnou přítomností v Eucharistii. A tato síla Božích milostí a celého dání se Krista nám ukazuje cestu do budoucnosti, do věčnosti. Křesťanství není pouhé pěkné vypravování o tom co se před staletími stalo, ale je skutečností, kterou zosobňuje pouze katolická Církve a žádné jiné sekty, či hnutí, kteří Krista Pána degradovali na pouhého lidumilného učitele a humanistu. Nejlépe nám sílu a hodnotu kalvarské oběti ukazují andělé a svatí v nebi a zavržení démoni a zavržené duše v pekle. Již dnes obě skupiny jasně poznávají její ohromnou sílu, která jedny postavila po pravici, druhé však po levici. Kříž rozděluje, kříž vymezuje ostrou hranici mezi spasením a zavržením. A tato bojová linie probíhá zde na velkém bojišti světa, kde se každý den a každou hodinu svádí miliony osobních bitev za věrnost Kristu, či rozhodování se proti němu. Dnes čelí tradiční katolíci neustálému konfliktu s církevní hierarchii, která nejenom, že nepodržuje tradiční katolickou nauku, ale čas plyne a modernisté z řad kléru a laiků se stále více vzdalují tradiční katolické nauce, kterou Církvi určil sám Bůh. Zpochybňují se základní pravdy víry ze strany papeže, biskupů i laiků. Ďáblové v pekle v čele s Luciferem uznávají pravdy, které vytyčil Bůh a proti kterým nezmohou nic ani ve svém totálním svobodném NON SERVIAM. Poslechněme si zajímavé svědectví démonů v posedlých bratrech z Illfurtu, či posedlé černošské dívce Germáně Celeové z let 1867 a 1906 o vykupitelském díle Kristově a Církvi. Vyberme výňatky:
Ďábel v jednom z posedlém bratrovi řekl: "Vy, kteří chodíte do svinčíku (do kostela) a tam spínáte ruce a opravdově se modlíte, přijdete tam nahoru, do nebe. Ale, kteří to nedělají, příjdou k nám.
Ďábel má skvělou znalost Božích pravd, které ovšem zavrhl ve své pýše. Myšlenka, že ztratil nebe, a to navěky, činí démony nevýslovně nešťastnými. Jednou řekl ďábel o nebi: "Ó, jak je nebe krásné. Kdybych směl ještě jednou na něho spatřiti, avšak nikoliv - nespatřím ho navěky."
Ďábel často v posedlých projevoval i politické přesvědčení a prohlašoval, že je přesvědčeným republikánem, neboť často na příchozí volal "Liberté, Egalité, Fraternité, Republique Francaise!"
Dne 24. července 1798 byl zastřelen abbé Jan Bochelen, narozený v Illfurtu, neobyčejně horlivý pastýř duší, který byl odsouzen revolučním soudem v Colmaru k trestu smrti za šíření katolického náboženství. Posedlý Děpolt v Illfurtu řekl na otázku, co si myslí o P. Bochelenu: "Nemluv mi o o tom rytíři, nechci o něm slyšet. Za 30 let se bude o něm mluvit." A skutečně za 30 let vydal jeden z farářů v Illfurtu knihu s názvem "Jan Bochelen, poslední alsaský mučedník velké revoluce" a před farním úřadem v jeho rodném městě byla vztyčena socha.
Při jednom z exorcismů ubohých bratří z Illfurtu na poutním místě v Einsideln (poutní místo Švýcarska), uvedl je duchovní otec do velkého sálu, kde byla spousta velkých obrazů. Nejvíce se posedlým líbil obraz pruského krále. Zato u obrazu bl. Pia IX. sklopili hlavu a když jim ji násilím před obrazem podrželi, zavřeli alespoň oči.
Ďábel pokračoval při otázkách při exorcismu: "Nedokážeme nic vůči těm, kteří se hodně zpovídají, hodně přijímají a kteří slouží Velké Dámě (Panně Marii), slouží ji a vzývají.
V posedlé Kláře Germáně Celeové potvrdil ďábel mínění svatých otců o důvodu pádu zavržených andělů: "Jednou v nebi bylo řečeno: Božské Slovo stane se jednou člověkem, pak bude nám andělům klaněti se též člověku Ježíši, protože je Bohem. Neměli jsme tedy být zvoleni my andělé, čisté duchové mocnosti, abychom ve spojení s tímto Slovem vystupovali jako vykupitel, ba ani Lucifer, anděle nejvyšší. Bůh se chtěl státi pravým člověkem, jehož tělo z hlíny učiněno, Bohem a člověkem v jedné osobě a my andělé, čistí duchové, měli jsme se pak tomuto člověku, Ježíši klanět. Non serviam (nebudu sloužit), řekl pak Lucifer a velké množství s ním." Můžeme vzpomenout na slova sv. apoštola Pavla z I. Kor. 13,12, kde se píše: "Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne." Kompromis vůči kříži neexistuje. Buď bojujeme za Krista a neseme jeho kříž cele, nebo se nám slovo o kříži stane bláznovstvím, podobně jako těm, kdo jsou na cestě k záhubě.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!