Zprávy z redakce MC - Nachrichten aus Redaktion

6. ledna 2014 v 10:15 | MC |  Zprávy z redakce - Nachrichten aus Redaktion
Vážení přátelé a kamarádi ve zbrani,
dnes je dle katolického počítání času 24. 4. 7522 od stvoření světa, aneb 6.1. Zjevení Páně roku 2014 od Narození Páně. Poslední dobou se množí na emailovou adresu MC dotazy týkajících se mnoha věcí, které si zasluhují naši reakci.

Předně nám dovolte popřát vám všem požehnaný rok 2014 (resp. zbytek roku 7522) a hojnost milostí Božích a ochrany Panny Marie, abyste vytrvali v tradiční katolické víře a nenechali se zlákat nějaký lákadlem liberálně demokratického republikánského temna, ve kterém se dnes nacházíme.

Naše zpráva bude o trochu delší než obvykle.

1/ Žijeme dnes ve velmi složité době, která se sice nevyznačuje materiálním nedostatkem obyvatel, pokud se týká Evropy, ale spíše důkladnou duchovní dezorientací, která je daleko horší než materiální nedostatek, neboť přímo ohrožuje člověka v možnosti, resp. nemožnosti dosáhnout budoucí věčné spásy a podlamuje jeho víru v Boha. Je třeba toto mít na paměti a neustávat v modlitbě Sv. Růžence a intensivním duchovním životě, jak nás k tomu vybízí Matka Boží ve Fatimě, La Salettě a jinde. Uvědomujeme si to zvláště my všichni, kteří žijeme v liberálně demokratických režimech, ve kterých jsou tolerovány nejhorší výstřelky proti morálce a katolické víře a to i z kruhů duchovenstva oné anti-církve (Msgr. Marcel Lefebvre), která od II. vatikánského koncilu okupuje posvátné prostory katolické Církve. Tito duchovní anti-církve bojují na všech úrovních - od farností počínaje až po diecéze, aby dezorientovali věřící, udělali z nich ekumenické, nábožensky a morálně vlažné občany sekulárního státu. (např. enc. Quas Primas papeže Pia XI. o nebezpečí existence sekulárního státu) Samozřejmě výjimky mezi duchovními, kteří nechtějí patřit k oné anti-církvi, ale k tradiční katolické a věčné Církvi Ježíše Krista, existují, ale jsou dnes bohužel ojedinělé.

2/ NE liberálnímu politickému partajnictví pro monarchisty - Takový sekulární stát a takovou anti-církev odmítáme a chceme budovat, jak už jsme ve svých článcích mnohokrát zopakovali, a jedině s Boží pomocí a ve věrnosti katolické Tradici, sociální království Ježíše Krista a nikoliv novou partaj v liberálním systému plného závažných pochybení. (enc. Lva XIII. Immortale Dei a Libertas Prestantissimum) To je tedy další odpověď těm, kteří po nás chtějí založení monarchistické strany, či strany tradičně katolické. Je to nejenom logický nesmysl, ale zároveň hazard s katolickou vírou, kterou jsme získali od Boha k tomu, abychom ji uchovali a nepodléhali časově podmíněným omylům tohoto světa, které byly slavnostním způsobem zavrženy katolickou Církví v minulosti. Liberální demokracie, komunismus a socialismus i ve své nacionální podobě k těmto omylům patří. Proto rovněž nepodporujeme úsilí některých monarchistů zakládat monarchistickou stranu, či se připojit ke Koruně České, neboť to považujeme za uznání legitimnosti současného nelegitimního politického režimu a podporu liberálnímu stranictví. Redakce MC, její členové ve své české, moravské, německé, či španělské (karlistické) podobě nejsou členy žádné politické strany v liberálně demokratických státech. Pokud se chtěli stát členy naší redakce, museli vystoupit z těchto stran. Naše redakce netoleruje žádný druh liberálního partajnictví. Podporuje však vytvoření širokého lidového katolického hnutí mimo oficiální politický systém, které je založeno na podpoře rodin a jednotlivců, kteří v tradiční katolické víře usilují nepolitickou cestou získat pro katolickou víru co největší počet duší a následně překonat převahou bezbožecký systém liberálně demokratického, socialistického či komunistického ražení. Jedině takto lze obnovit katolickou monarchii, či usilovat o návrat katolického panovníka.

3/ Církevní krize, autorita papeže a pretendenta českého trůnu - Na stránkách IDnes, potažmo Koruny České (http://www.korunaceska.cz/index.php/cs/clanky-v-mediich/454-idnescz-exkluzivni-rozhovor-s-jckv-karlem-habsburskym ) byl publikován rozhovor s Jeho Veličenstvem Karlem II. von Habsburg. Rádi bychom se vyjádřili k autoritě nejenom Svatého Otce, ale i našeho pretendenta na český trůn. S naším stanoviskem ke Svatému Otci a k pretendentovi je možné se seznámit blíže v rubrice Kdo jsme i v rubrice Republikánské "vládnutí". Podobně jako nemůžeme následovat svatého Otce v jeho aktivitách, které podkopávají katolickou víru, nebo chápání papežského úřadu, tak nemůžeme souhlasit ani s liberálními, či vůči spravedlnosti lhostejnými názory pretendenta českého trůnu Jeho Veličenstva Karla II. von Habsburg, což deklarujeme od počátku existence našeho blogu v roce 2009 pro ty, kteří ho celý neprostudovali.

Je však nutné odlišovat osobní názory papeže, či pretendenta na jedné straně a jejich legitimní autoritu, kterou tito lidé získali od Boha a nikdy ji neztratili. Papež František, či předchozí papežové zůstávají papeži dle své autority, kterou platně přijali bez ohledu na to jaké osobní názory zastávají. Jinými slovy papež zůstává papežem i přes své liberální názory, nebo i tehdy, kdyby chtěl modifikovat svůj úřad takovým způsobem, který neodpovídá přání jak ho chtěl Ježíš Kristus ustanovit. Což se neustále od koncilu děje a prohlubuje. Papež je navíc chráněn neomylností ze strany Boží, takže nikdy nemůže definovat blud jako závazný ani v řádném, či mimořádném Magisteriu. II. Vatikánský pastorační koncil a pokoncilní papežové jsou toho jasným důkazem. Totéž se týká i císaře a krále českého Karla II. a jeho následovníků. I přes liberální chování a členství v Panevropské unii a v dalších pochybných institucích, zůstává pretendentem na český trůn. A to dokonce i tehdy, kdyby na trůn nehodlal usednout, či o něho neusiloval. Oba, papež František, či ostatní papežové před i po něm, a pretendent českého trůnu nebudou jednou souzeni Bohem jako soukromé osoby, ale jako legitimní hlavy Církve, resp. vládnoucího rodu, kterému byla svěřena světská moc. V tomto ohledu zůstávají monarchisté "v klidu", protože nejsou ani papežskými, či císařskými sedesvakantisty, tj. že by hlásali ideu, že papežský či královský český trůn je uprázděn.

S tím souvisí naše odmítnutí husovského bludu, že papež, či císař/král ztrácí svůj úřad jakmile jedná v liberálním smyslu proti víře, či upadne do smrtelného hříchu.

To je tedy krátká odpověď na dotazy ohledně autority papeže a císaře/krále. Legitimní vládce existuje, i když fakticky nevykonává svou moc v našem národě. Můžeme nazvat tuto situaci jako císař/král v exilu, protože tak tomu ve skutečnosti je. S tím také souvisí povinnosti občanů tuto legitimní moc podporovat. Doufejme, že budeme moci jednou říci o českém králi feliciter regnans.

To hlavně předpokládá ukončení církevní krize ze strany Boží, která dopomohla mnohým k věčnému zatracení, či k totální dezorientaci, včetně našeho pretendenta. Až bude modernismus a liberalismus povalen uvnitř Církve a znovu se drtivá většina duchovenstva vrátí ke katolické Tradici, potom může Církev vést svěřené panovníky a pretendenty ve své nepřímé moci. Jsme toho názoru, že s obnovou katolické Církve dojde k renesanci katolických monarchií a návratu Velkého Monarchy (dle proroctví sv. Augustina, ct. B. Holzhausera, sv. Jana Vianneya, sv. Hildegardy z Bingen, sv. Brigity Švédské, sv. Františka z Paoly, sv. Jana Kapistránského, kard. Billota, a dalších ), který porazí všechny zednářské republiky, všechny nepřátele katolické Církve a to ruku v ruce s porážkou modernismu v Církvi, principů Revoluce 1789 a EU v současné podobě a to ještě před příchodem Antikrista na zem.


4/ Výzva všem monarchistům - Chtěli bychom požádat všechny monarchisty, kteří v budoucnosti budou chtít sloužit mši svatou na nějaký úmysl (intenci), aby svou intenci nechali sloužit pouze v tradiční podobě mše svaté a nikoliv v anti-mši - Novém mešním řádu Pavla VI., který se v obecnosti i v jednotlivostech odchyluje od katolické nauky o mešní oběti Ježíše Krista a kánonů Tridentského sněmu (Kardinál Ottaviani a Bacci), neboť jedině v této věrnosti katolickým svátostem a tradičnímu učení katolické Církve se může objevit sláva Boží a naše věrnost jeho Vůli i monarchistickému principu vlády v Církvi i ve státě.


5/ 100. výročí sarajevského atentátu a počátek I. světové války
Letošní rok si připomínáme 100. let od atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, vypuknutí Velké války a zvláště 28. červenec 1914, kdy byla vyhlášena válka Srbsku ze strany naší vlasti a spustil se světový konflikt. K těmto výročím budeme informovat o akcích, které se budou odehrávat v jednotlivých monarchistických organizacích. Pokud plánujete nějakou akci k těmto výročím, neváhejte nám napsat. Na památku všem padlým budou rovněž slouženy tradiční katolické mše.

6/ Zelené škapulíře - Jsme dotazováni ze strany našich čtenářů na možnost zaslat větší počet zelených škapulířů na obrácení nesmrtelných duší. V současné chvíli nemůžeme uspokojit ty žádosti, které požadují zaslání více jak 10 škapulířů. Všechny adresáty, kteří vyjádřili přání se účastnit naší aktivity a zaslat větší počet škapulířů evidujeme a jakmile obdržíme další zásilku, budeme větší počet škapulířů zasílat. Je třeba připomenout všem budoucím dárcům zeleného škapulíře, že je jejich povinností se za obdarované duše denně modlit střelnou modlitbu. (viz naše rubrika http://monarchiacatholica.blog.cz/1111/monarchia-catholica-a-jeji-apostolat-zeleneho-skapulire-monarchia-catholica-und-das-grune-skapulier-des-unbefleckten-herzens-maria )

7/ Doporučujeme k přečtení článek z pera pana Michala Kretschmera o bojových řádech, který byl publikován na webu Duše a hvězdy : http://cirkev.wordpress.com/2014/01/02/bojove-rady/ Je sumarizujícm pojednáním nejenom o bojových řádech, ale i o spravedlivé válce a možnosti pozvednout meč proti nepřátelům víry. Děkujeme autorovi za jasné stanovisko, které vychází z mínění katolické Církve a je pro dnešní falešnou pacifikační a humanistickou rétoriku (která zavládla uvnitř Církve a státu) povzbuzením pro katolíky.

Papst und Habsburg Hoch! Viva Cristo Rey!
Redakce MC
 


Komentáře

1 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 6. ledna 2014 v 16:36 | Reagovat

Nesouhlasím s redakčním článkem, konkrétně s bodem č.2. Katolík má nejen právo, ale i povinnost bojovat se Zlem v jeho daných možnostech. Schovávat se za dubem a utěšovat se, že my jsme ti praví katolíci a jen se modlit, spoléhat na Boží pomoc,a nic pro to neudělat, je nemravné a je odsouzeníhodné!
Sám autor říká, že politický systém současné sionistické lžidemokracie je nelegitimní, tudíž bojovat s ním není přece dodávat mu legitimitu - i když zvnějšku to vypadá, jako boj s větrným mlýnem - ale demaskovat jeho metody je pro věřícího katolíka nutné z hlediska jeho osobní morálky. Neboť nastane pro každého z nás doba - a není tak daleká - kdy při osobním soudu se nás Bůh zeptá: A proč jsi mlčel?

2 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 7. ledna 2014 v 8:26 | Reagovat

Vážený pane Malý, děkujeme za Váš příspěvek. Pokud si ještě jednou přečtete bod č. 2, tak potom zjistíte, že demaskovat metody režimu je pro katolíka možné i mimo politické partajnictví a navíc k žadné pasivitě nevybízíme. Bod 2 je určen všem monarchistům, kteří chtějí v politice liberálního režimu působit a s hrůzou zjistili, že ani po mnoha letech politické činnosti nejenom že ničeho nedosáhli, ale stali se součástí marginálních politických straniček, které uvízly ve slepé ulici. Takový aktivismus, který nevede k výsledkům v podobě změny sekulárního režimu v katolický stát, kterou si všichni přejeme, je na nic. A už jenom ten fakt, že existuje náš blog, či jiné webovky, které na Zlo liberálního režimu a liberalismu, modernismu etc. poukazují, je přece splněním oné povinnosti, kterou zmiňujete. Navíc šíříme Zelený škapulíř a spoléháme na splnění zaslíbení ze strany Naší Svaté Matky. Vsadili jsme na Boží zbraně. Nikoliv na výřečnost v politických zasedačkách. Myslím si, že se náš Dobrotivý Bůh zeptá nejenom otázkou, kterou uvádíte, ale také zda prostředky, které jsme použili, byly dostatečně efektivní k prosazování sociálního království Kristova a nebo jenom aktivismem pro aktivismus, resp. zda-li se při naší politické činnosti nevytratily katolické principy. Tolik krátce k tomu, protože by se na toto téma dalo psát opravdu hodně. Tomuto tématu: tj. Monarchisté v liberální politice se chceme věnovat blíže. Zatím jsme ho nakousli v předchozích článcích v rubrice Republikánské vládnutí. Navíc nám tady chybí to skutečně podstatné, oslovovat občany tohoto národa a přivést je ke katolické víře a k tomu, aby díky převaze katolíků v národě mohlo ke změně režimu vůbec dojít. Proto preferujeme cestu trnitější a dlouhodobější, to jest cestu působení od spoda, nikoliv cestu právě onoho liberálního partajnictví, které selhalo a je debaklem.

3 Vratislav Vratislav | E-mail | 8. ledna 2014 v 16:16 | Reagovat

HABEMUS PAPAM?

Nemohu souhlasit  s odsudkem redačního článku MC  panem Malým, s  jeho minulostí signatáře Ch77, signatáře petice DOST, člena  vedení  Vandasovy Dělnické strany, kterou úspěšně pomáhal potopit  v procesu za její  zrušení.

Jeho "boj" za čistotu sv. Církve utrpěl    povážlivé trhliny, když zveřejnil na blogu NSj řadu kontravezních článků, naposledy materiál z pera pohrobků monastýru v Pidhirkách, nyní vystupujících pod hlavičkou UPKPS a nejnověji Byzantského katolického patriarchátu... Tato sekta už stačila vyslovit Anathemu nad papežem Františkem a širokou paletou dalších církevních hodnostářů a vyloučit je z Církve - z mystického   těla Kristova.

Synod žádá  státy EU, "aby byl Evropský soudní dvůr jako zločinecká organizace horší než fašistický systém, zrušen. + Eliáš - patriarcha; + Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr – biskupové-sekretáři.

Národní sjednocení připojuje svůj souhlas, L. Malý, předseda NSJ."

Je  právem pana Malého souhlasit nebo nesouhlasit  čímkoliv a kýmkoliv ale chtělo by to  udělat  si trochu pořádek v hlavě.
Souhlasím   jak s redačním článkem na webu Monarchia Catholica tak i s
článkem pana Kretschmera. Vyššího vzdělání nemaje, opravdu tápu  v modernistických  lžích a opravdu se velmi obávám,  abych nebyl připočten
k  zástupu nevěrných kozlů na levici.

4 Ladislav Malý Ladislav Malý | E-mail | 9. ledna 2014 v 8:08 | Reagovat

Pane Vratislave - pro slušnost byste se měl aspoň podepsat celým jménem -, moji minulost laskavě nechejte na pokoji, do ní Vám není vůbec nic! Doporučuji Vám, abyste všechny události posuzoval v době jejich vzniku (s přihlédnutím k mravnímu řádu) a nedával  jim obraz současného světa - post hoc propter hoc.
A dále, doporučuji Vám, abyste si promyslel, co je politika a náboženství. Neboť NSJ nebojuje za čistotu církve - jak píšete - to přenechává jiným; NSJ je politická organizace a jde jí vždycky o mravnost v politice, o obranu přirozeného mravního řádu, který není výsostným právem katolické hierarchie, ale nás všech, i nevěřících. K tomu používáme články z různých zdrojů, i řeholníků z Pidhirek, pokud tyto jsou z politického ranku - do jejich teologie nám nic není.
Můj názor na článek v MC byl veden obavou - a ve Vašem případě se to potvrzuje -, že katolíci podlehnou vědomí, že stačí být schovaný za bukem, jen se modlit, a Bůh za nás ty kaštany z ohně sám vytáhne - tak to je omyl! Bůh bude stát při nás, když my sami se přičiníme! Takže ten pořádek v hlavě si udělejte laskavě sám!
Ostatně, vyslovujete pohoršení že řeholníci z Pidhirek vyslovili anathemu nad papežem Františkem (v tomto případě bych jim žádnou vinu nepřičítal!), ale v nadpisu své úvahy máte otazník - jak se tomu má rozumět?
K zástupu nevěrných kozlů na levici se každý pasuje sám, i svým nicneděláním - to mějte laskavě na zřeteli, Váš LM

5 Monarchia Catholica Monarchia Catholica | 12. ledna 2014 v 13:13 | Reagovat

[4]: Vážený pane Malý, k Vaší replice na pana Vratislava bychom rádi poukázali na fakt, že katolická politika nemůže nikdy existovat bez katolického náboženství a pokud chcete podporovat mravnost v politice, o obranu přirozeného mravního řádu, potom se bez náboženství neobejdete. Ostatně nejsme si jisti, že NSJ něco skutečně dělá, když její činnost je redukována na články z různých zdrojů, i řeholníků z Pidhirek, pokud tyto jsou z politického ranku. Jako zásadní omyl je se domnívat, že jejich "teologie" se netýká politiky, neboť jsou to právě tito lidé, kteří se vyjadřují ke všem tématům nejenom náboženským a v mnohých věcech bloudí. Viz výše v záhlaví citace od Pia X.: Budeme muset vrátit všechny lidi a každého jednotlivého z nich na cesty právního stavu ve veřejném a soukromém životě, v politické i sociální oblasti...Víme zcela přesně, že u určitých lidí vyvoláme odpor, když řekneme, že se budeme zabývat politikou. Kdo chce ale správně soudit, vidí, že papež, který je Bohem obdařen nejvyšším učitelským úřadem, nemůže oddělovat politické záležitosti od oblasti víry a mravů." Sv. Pius X ke konzistoři dne 9.11.1903 Totež ale nemůže činit věřící, protože politika souvisí s náboženstvím. A politika bez náboženství je naprosto špatná cesta. Je to stejné jako říci, že ruka může samostatně existovat bez ostatních částí celého těla. Pokud by toto  platilo, že se katolická politika obejde bez náboženství, potom už je jenom krůček od toho říci, náboženství je pro mě pouze soukromou věcí v neděli a ve svátek, ale jinak jsem politikem bez jakéhokoliv vztahu k náboženství.
V Kristu a Marii redakce MC

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!