Zprávy z redakce - Nachrichten aus Redaktion

9. února 2014 v 17:57 | MC |  Zprávy z redakce - Nachrichten aus Redaktion
Vážení přátelé v Kristu a Marii,

katoličtí monarchisté slaví další úspěch: beatifikace ctihodné služebnice Boží Marie Cristiny di Savoia, Královny Království Obojí Sicílie. Marie Kristýna Savojská, nejmladší dcera krále Viktora Emmanuela I. Sardinského a arcivévodkyně Marie Terezie Rakouské d´Este byla beatifikována papežem Františkem I. 25. ledna 2014. V roce 1832 se Marie Kristýna vdala za krále Ferdinanda II., krále Obojí Sicílie. Byla tehdejšími současníky popisována jako nádherná, ale zároveň zbožná a tichá žena. Byla ženou velmi trpělivou, která musela snášet prudký manželův temperament a zemřela 3 roky po uzavření sňatku, ve 23 letech, 5 dní po porodu svého syna Františka II., pretendenta na královský trůn. Jsou známá její slova při umírání: Credo, Domine! Credo, Domine! V roce 1972 byla prohlášena za Služebnici Boží a 3. května 2013 papež František I. uzavřen beatifikační proces uznáním zázraku na její přímluvu. Máme další přímluvkyni v nebesích pro závěrečný boj katolických monarchistů s omyly tohoto světa. DEO GRATIAS!

Report nepřátelské OSN - Velký bratr doporučuje Svatému Stolci, jak se má chovat.

Dále vás chceme upozornit na report Komise pro práva dítěte katolické Církvi nepřátelských Spojených národů adresovaný Svatému Stolci ze dne 31.ledna 2014 s nehoráznými návrhy na změnu zákonů a nařízení Katolické Církve v oblasti propagace homosexualismu, potratů a návrhem vyškrtnout tyto "diskriminační" postoje katolické Církve z Kodexu Církvního práva a učení Církve. Anglický text Zprávy OSN:
Z katolického církevního práva má být vyškrtnut pojem nemanželské dítě, neboť dle OSN je tato formulace natolik diskriminující, že se nesluší, aby práva dítěte počatého a vychovávaného mimo manželský svazek byla takovým způsobem narušena. Konkrétně se jedná o kánony:
Kánon 1139: Nelegitimní děti jsou legitimovány pozdějším manželstvím rodičů, ať platným nebo domnělým, nebo reskriptem Svatého stolce.
Kánon 1140: Legitimované děti, pokud jde o kanonické účinky, jsou ve všem rovny dětem legitimním, leč by právo výslovně stanovilo něco jiného.

Nepřátelé katolické Církve v OSN dále požadují změnu kánonu 1398, který uděluje trest exkomunikace latae sententiae všem, kteří podstoupí dobrovolně potrat, nebo ho provádějí. Dle Komise pro práva dítěte je to opět další diskriminační nařízení Církve:

Kánon 1398: Kdo se dopouští přerušení těhotenství, ten, dostaví-li se účinek, upadá do samočinné exkomunikace.

Už ani nemluvíme o nehorázných návrzích nepřátel Církve z OSN, aby Církev začala podporovat gendrové teorie, homosexualismus, adopce dětí homosexuály, podporu smíšených katolických škol (což odporuje encyklice Pia XI. Divini illius magistri - o křesťanské výchově mládeže z roku 1929), seznamování mladistvých s antikoncepcí, svobodným přístupem k potratům.

Svatý Stolec prozatím odmítl všechny tyto návrhy komise OSN. Výjimku tvoří vynětí pojmu nemanželské dítě, které bude z kanonického práva pravděpodobně vymazáno. Doufejmě, že papež František I., který, na rozdíl od jeho předchůdců, není silný v morálním učení katolické Církve, že těmto darebákům z OSN nepodlehne. Ostatně ať si papež vyškrtne z kanonického práva co chce, nic to nezmění na tom, že my jako katolíci jsme povinni držet morální nauku Církve vhod, či nevhod. Ano, i proti vůli Svatého Otce.

V této souvislosti chceme upozornit na 150. výročí vydání Syllabu errorum bl. Pia IX., který mimo jiné odsuzuje vměšování státních mocí do zákonů a nařízení Církve. OSN nemá žádné právo vnucovat katolické Církvi bludy odporující přirozenému i nadpřirozenému řádu. Uvádíme body Syllabu, které se mohou vztáhnout k dané věci.
OSN vlastně nepřímo tvrdí, že 6. Křesťanská víra odporuje lidskému rozumu, a božské zjevení nejen že nijak nepodporuje, nýbrž dokonce brzdí obecné zdokonalení člověka, dále že 12. Dekrety Apoštolské stolice a Římských kongregací překážejí svobodnému pokroku vědy. OSN odmítá, že 20. Církevní vrchnost nesmí vykonávati svou úřední autoritu bez dovolení a souhlasu státní moci, resp. subjektu "mezinárodního" práva. OSN odmítá tresty katolické Církve i církevní soudnictví např. ve věcech potratů, když chce aby 31. Církevní soudnictví nad časnými záležitostmi duchovních, ať občanskými nebo trestními, bylo odstraněno i bez dohody se Svatou Stolicí, ano i proti jejím protestům a nářkům. OSN výše uvedenými "návrhy" tvrdí, že 40. Učení katolické Církve odporuje dobru a prospěchu lidské společnosti a že se 44. Světská moc může vměšovati do věcí, týkajících se náboženství, mravů a duchovní správy. 45. Veškerá správa veřejných škol nějakého křesťanského státu, vyjímaje snad toliko biskupské semináře, může a má býti svěřena státní moci, a sice tak, že se žádné jiné autoritě nepřiznává právo vměšovati se jakýmkoliv způsobem do školského a vyučovacího řádu, do úpravy studií, do udílení hodností, do volby nebo schvalování učitelských sil. OSN tímto "apeluje" na Svatý Stolec, aby své zákony změnil dle pokroku moderní doby, což odporuje článku č. 80 Syllabu, který zavrhuje tezi, že se Papež může a má smířiti a dohodnouti s pokrokem, svobodomyslností a moderní civilisací.
OSN je jedním z hlavních nepřátel katolické Církve, nepřítele, který jednou bude poražen na hlavu. Zvláště v agendě rodiny a ochrany práv dětí vede k morální zvrhlosti, ničí přirozené uspořádání rodiny a výchovu mladé generace.

Vážení přátelé, blíží se postní doba a v této souvislosti je třeba připomenout slova našeho Spasitele, že pouze modlitbou a postem (Mt 17,14-21) můžeme dosáhnout ohromných vítězství. A jestliže modlitbou a postem je možné vyhnat zlého ducha, což teprve porazit nepřátele, kteří chtějí zničit katolickou Církev. Víme přece, že ji nezničí a nepřemohou.

V Kristu a Marii
Redakce Monarchia Catholica
 


Komentáře

1 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola | E-mail | Web | 10. února 2014 v 17:22 | Reagovat

Je obrazem až neuvěřitelného licoměrného pokrytectví OSN že její takzvaná „Komise pro práva dítěte“, která dle svého názvu by měla zřejmě asi hájit práva dětí, nicméně namísto práv dětí obhajuje přesný opak práv dětí, respektive obhajuje potraty, které jsou coby instrument namířeny právě proti dětem, respektive nenarozeným dětem, kterých práva by dle svého názvu tato „Komise pro práva dítěte“ po správnosti měla obhajovat.
Tím méně rozumím tomu, co je na exkomunikaci za potrat takzvaně „diskriminující“ co tato podařená takzvaná „Komise pro práva dítěte“ OSN uvádí. Určitě na tom není nic takzvaně „diskriminující“ vůči dětem, ale nanejvýš tak něco proti dospělým, který se rozhodli zavraždit potratem nenarozené dítě.
Vidí-li tato podivná takzvaná „Komise pro práva dítěte“ OSN v tom jakousi údajně „diskriminaci“ vrahů nenarozených dětí, tak to se domnívám, že se mýlí, neboť rozhodně my katolíci nemáme nikterak v úmyslu diskriminovat vrahy nenarozených dětí, ale právě naopak, mezi vrahy nenarozených dětí a vrahy narozených dětí, vrahy starých a nemocných lidí, potažmo vrahy jiných osob – nečiníme žádného rozdílu, protože vrah člověka navždy zůstane vrahem člověka bez ohledu na to jakou konkrétní lidskou bytost zavraždil.
Takzvaná „Komise pro práva dítěte“ OSN je typicky orwellovská instituce plná pokrytectví a licoměrné přetvářky, která jak se ukazuje, kromě potratů nemá dětem co nabídnout.
Stejné je to i s OSN jako takovou, která kromě potratů by nám ráda ještě vnutila svou agendu propagace a velebení homosexuality a homosexualistické ideologie, genderové ideologie a podobně, která se možná líbí úzké vrstvě perverzně zvrhlým úchylům – politikům a novinářům vládnoucím v některých západoevropských a amerických státech, rozhodně však ale nereprezentuje politické reprezentace všech zemí naší planety jak by to u OSN po správnosti mělo být, rozhodně bych jako příkladu uvedl například mnohé země arabského a islámského světa, ale i další státy v Africe a Asii, kde je sodomie plným právem jak je to i správné vnitrostátní legislativou trestně stíhána jako trestný čin, popřípadě je zde jako například v případě Ruska alespoň zakazována propagace homosexuality v prostředí dětí a mládeže, což jasně dokazuje, že dnešní mravně zvrhlá takzvaná OSN nemluví přinejmenším za tyto zmiňované státy a vlády, které by po správnosti měla rovněž jako údajně univerzální a všesvětová organizace rovněž ve své agendě zastupovat.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!