Neposkvrněného Početí Panny Marie – Mocná záštita proti moderním bludům - Fest der Unbefleckten Empfängnis der Allerseligsten Jungfrau Maria - Waffe für Katholiken zur Wehr gegen alte und moderne Irrtümer

7. prosince 2014 v 18:37 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
"Zdrávas, Jitřenko, zářící leskem věčného světla, slíbená Vítězná Panno zákona Božího a cíle úradků Jeho, skrze Tebe se vyhnanec do ráje vrací, v Tobě nám Tvůrce ztracenou důstojnost vrátil."

V Neposkvrněném Početí byla Nejbl. Panna zasvěcena svému povolání. Přišla na svět jako vyhlédnutá, od věčnosti vyvolená a předurčená Snoubenka a Matka vtěleného Slova a Pomocnice Vykupitele. Od prvního okamžiku svého života patřila jedině Bohu jako snoubenka snoubenci, nemohla tudíž propadnout kletbě hříchu, nemohla být hříchem Bohu odcizena a odňata. …Vyvolená Matka Spasitele, aby mohla být se svým Synem spojena, musela být z područí ďábla a hříchu naprosto a navždy vyňata. "Záře svatosti nesměla scházet Matce toho, jemuž andělé třikrát svatý prozpěvují." (Bula Ineffabilis Deus - bl. Pius IX.) Matka byla nejenom hříchu dědičného uchráněna, ale také se stala plnou milosti a svatosti. Z ohledu na toho, za jehož Matku byla vyvolena, obdařil ji Duch svatý takovou plností milosti že převýšila všecky anděly, a zatím co my přicházíme na svět jako dítky hněvu, byla duše Neposkvrněné Panny v prvním okamžiku života obdařena vlitou milostí posvěcující, vlitými ctnostmi a vlitými jeho dary, stala se stánkem Ducha sv. Všecka nadpřirozená krása, kterou se Panna Maria skví, se dále projevuje v absenci jakékoliv nezřízené žádostivosti, zvláště tělesné, prosta všeho pokušení a všeho hříchu, utvrzena v milosti s nemožností zhřešit. V Neposkvrněném Početí Panny Marie vrátil a obnovil Bůh lidstvu důstojnost a krásu. "Raduj se, Maria Panno: všechny bludy jsi zničila samojediná na celém světě." Všecky starověké kristologické bludy (týkající se osoby Kristovy - arianismus, nestorianismus, monofyzitismus atd.) se rozbíjely jak vlny o skálu o jediné slovo Theotokos - Bohorodička, jež Církev na sněmu efezském v roce 431 označila jako heslo pravé víry a jímž přinutila každý blud, aby odložil masku a přiznal barvu. To jediné slovo obsahovalo veškeré učení Církve o osobě Kristově.
Rok 1854, prohlášení dogmatu Neposkvrněného Početí, je pro moderní dobu, čím byl r. 431 pro křesťanský starověk. Dnes musí Církev bojovat s jinými bludy. Charakteristický znak moderních a racionalistických bludů je boj proti všemu nadpřirozenému. Popírá se pád člověka do hříchu i jeho následky, člověk je prý od přirozenosti dobrý, není milosti, není vykoupení, není sv. Zjevení, popírá se nejedno dogma a to i z úst nejvyšších představitelů Církve, popírá se nadpřirozený cíl člověka, nesmrtelnost a existence duše apod. Moderní bludy (jako je např. darwinismus) snížily člověka na roveň zvířete. Ochranou proti této epidemii a záplavě moderních bludů, a zároveň jejich odsouzením je článek víry o Neposkvrněném Početí Panny Marie. Nevěra dobře pochopila, co toto dogma znamená. Nepřátelé Katolické Církve, bludaři, liberálové, schizmatici na Východě, všichni vehementně bojují proti tomuto dogmatu. V Panně Marii Neposkvrněné má věřící nejen ideál andělské čistoty, nýbrž i záštitu víry proti moderním bludům. Neposkvrněná Matka Páně rozdrtí i bolševismus a Rusko obrátí na katolickou víru, jak nám a dětem ve Fatimě přislíbila. Přemůže všechny bludy v Církvi kvetoucí: modernismus spolu s II. Vatikánským koncilem.


"Neposkvrněného Početí Panny Marie památku konejme, Kristu, jejímu Synu Hospodinu, pojďte, se klanějme, Matku Svatou o pomoc žádejme."
 


Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!