Velkopostní modlitba svatého Efréma Syrského

7. března 2015 v 22:10 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
Velkopostní modlitba svatého Efréma Syrského je odříkávána východními křesťany v době Velkého půstu a je také součástí liturgie předem posvěcených darů, naposledy při liturgii se říká o Velké středě strastného týdne. Sv. Efrém byl velký ctitel Panny Marie, kterou nazýval Usmiřovatelkou mezi nebem a zemí. Proslul hlubokým duchovním životem a komentáři k biblickým knihám. Ve svých spisech vystupoval jako každý světec katolické Církve proti náboženským bludům své doby a nešvarům v mnišském životě jeho současníků. Zvláště v nich vystupoval proti tehdejším herezím: gnosticismu, manicheismu. Ve svých spisech vykládal Písmo svaté, ukazoval v nich hloubku duchovního života. Hojně citoval Písmo svaté a svým zvláštním básnickým stylem se snažil vysvětlit tajemství křesťanských bohoslužeb. Skládal texty k náboženským písním. Některé z těchto písní jsou dodnes používány při bohoslužbách v Syrské církvi sjednocené s Římem. Právě díky těmto písním získal přízvisko citera Ducha svatého.

----
Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti.
Pane a Vládce mého života, odežen ode mne ducha lenivosti, mocichtivosti a prázdných řečí.
Господи и Владико живота моего, Дух праздности, униния, любоначалия и празднословия не дажд ми.

Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mně, služebníku tvému.
Daruj mne, tvému služebníku, ducha čistoty, pokory a lásky.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého; neboť tys blahoslaven na věky věkův, amen.
Ano, Pane a Králi, daruj mi vidět vlastní hříchy a neodsuzovat svého bratra, nebot ty jsi požehnaný na věky věků, amen.
Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Po prvním čtení modlitby se čte modlitba:

Bože, buď milostiv mně hříšnému
Bože, očisti mne hříšného

případně 4x:
Bože, bud milostiv mě hříšnému.
Bože, očisti moje hříchy a smiluj se nade mnou.
Mnohokrát jsem zhřešil, Pane, odpust mi.
pak se přečte znovu celá velkopostní modlitba Svatého Efréma Syrského s hlubokou poklonou na závěr.
 


Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!