Katolické a monarchistické svátky v roce 2016 včetně slavných katolických vítězství - Výběr - Katholische und monarchistische Feste des Jahres 2016 - Auswahl

3. ledna 2016 v 16:46 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche
Leden - Jänner
2. 1. 1521 - Exkomunikace heretika Martina Luthera z Církve Kristovy - Vítězství katolické Církve.
19. 1. 1205/1211 - Pravděpodobné narození sv. Anežky České.

Únor - Februar
7. 2. 1311 - Korunovace Jana Lucemburského českým králem.
17. 2. 1411 Václav IV. moravským markrabětem.
18. 2. 1126 Bitva u Chlumce, kterou vyvrcholily boje o české knížectví mezi Soběslavem I a Otou II. Olomouckým.
21. 2. 1916 začala bitva u Verdunu.
26. 2. 1616 Galileo Galiei předvolán před církevní soud.

Březen - März
1. 3. 1456 narození Vladislava Jagellonského, českého a uherského krále.
4. 3. 306 umučení sv. Hadriána
12. 3. 1646 se naroodil P. Augustin Strobach, český jezuita a misionář.
16. 3. 1521 - Ferdinand de Magalhaes dorazil k pobřeží Filipín.
18. 3. 1871 - Povstátní tzv. Pařížské Communy - revoluční junty.
19. 3. Svátek sv. Josefa - Patrona katolické Církve
21. 3. Svátek sv. Benedikta z Nursie - Patriarchy západního mnišství.


Duben - April
9. 4. 1241 bitva u Lehnice mezi slezskými a malopolskými rytíři proti mongolské armádě a smrt krále Jindřicha II. Pobožného.
10. 4. 1741 - Marie Terezie po porážce rakouských vojsk v bitvě u Molvic (Mollwitz an der Oder) na Odře ztratila větší část Slezska.
11. 4. 1611 se narodil Karel Eusebius z Lichtenštejna, hlava rodu Lichtenštějnů v letech 1627-1648.
14. 4. 1556 zahájení činnosti jezuitů v českých zemích - Vítězství katolické Církve.
27. 4. 1881 zemřel rakousko-uherský generál Ludwig August rytíř Benedek von Felsö-Eör.
28. 4. 1716 zemřel sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu.


Květen - Mai
8. 5. 1521 se narodil sv. Petr Canisius, kněz jezuita.
10. 5. 1871 mírová smlouva ve Frankfurtu nad Mohanem - ukončení prusko-francouzské války.
14. 5. 1316 700 let od narození Karla IV., římského císaře a krále českého.
23. 5. 1606 se narodil Jan Caramuel z Lobkovic, španělský biskup, spisovatel, válečník a diplomat.
27. 5. 1471 Zemský sněm v Kutné Hoře zvolil králem 15ti letého Vladislava Jagellonského českým králem.
28. 5. 1471 Korunovace Matyáše Korvína českým králem ze strany papežského legáta.
30. 5. 1416 upálen heretik Jeroným Pražský v Konstanz - Vítězství katolické Církve.
31. 5. 1721 Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného - Vítězství katolické Církve.
31. 5. svátek Panny Marie Královny
9 dní po Božím Těle svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova


Červen - Juni
1. 6. 1811 František I. vyhlásil s platností ve všech neuherských zemích rakouského císařství Všeobecný občanský zákoník.
3. 6. 1421 zahájen čáslavský sněm, který neuznal Zikmunda Lucemburského českým králem, a byly přijaty čtyři pražské artikuly.
8. 6. 1216 sněm v Praze zrušil doposud platný tzv. stařešinský zákon z doby Břetislava I. a zavedl právo prvorozenectví (primogenitury).
10. 6.1376 nejstarší syn Karla IV. Václav zvolen ještě za otcova života římským králem.
20. 6. 451 porazilo římské vojsko Flavia Aetia hunského vládce Attilu na Katalaunských polích.
21. 6. 1621 poprava vzbouřenců českých pánů, hlavních aktérů stavovského povstání na Staroměstském náměstí - Vítězství katolické Církve a Habsburků.
24. 6. 1276 vyhlášení klatby nad Přemyslem Otakarem II. ze strany papeže Řehoře X., ve které Přemysl zemřel.
24. 6. Svátek sv. Jana Křtitele

Červenec - Juli
3. 7. 1866 bitva u Hradce Králové mezi Pruskem a Rakouskem.
6. 7. 1415 upálení arcikacíře, náboženského blouznivce a protistátního živla Jana Husa - Vítězství katolické Církve a státní moci nad učením nebezpečného novátora a revolucionáře.
20. 7. 1656 se narodil významný barokní stavitel Johann Bernhard Fischer von Erlach.
22. 7. 1596 se narodil první Romanovec na ruském trůně Michail Fjodorovič.
23. 7. 1871 zavedení metrického systému měr a vah v Rakousku-Uhersku.
25. 7. 1471 zemřel Tomáš Kempenský, autor knihy Následování Krista.
26. 7. 1506 zemřela Anna z Foix a Candela, královna česká, uherská a chorvatská, manželka Vladislava Jagellonského.
29. 7. 1856 zemřel buřič, protihabsburský a protistátní živel Karel Havlíček Borovský.
31. 7. 1556 zemřel sv. Ignác z Loyoly

Srpen - August
4. 8. 1306 zavražděn Václav III. v Olomouci.
6. 8. 1806 došlo abdikací posledního císaře Františka II. jako římského císaře k zániku Svaté říše římské.
7. 8. 936 Korunovace Oty I. v Aachenu říšským králem.
11. 8. 1456 zemřel János Hunyadi, sedmihradský vojevůdce.
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie
20. 8. Svátek sv. Bernarda z Clairvaux - mimo jiné autora templářské řehole.
22. 8. Neposkvrněného Srdce Panny Marie
26. 8. 1346 angličtí lučištníci porazili těžkou jízdu Francouzů v bitvě u Kresčaku (Crécy), v boji padl český král Jan Lucemburský.
29. 8. 1526 v bitvě u Moháče porazili Turci v čele se sultánem Sulejmanem I. vojsko Ludvíka Jagellonského.

Září - September
6. 9. 1791 korunoval pražský arcibiskup Antonín hrabě Příchovský z Příchovic Leopolda II. českým králem.
7. 9. 1836 se v katedrále sv. Víta konala poslední česká korunovace Ferdinanda V. Dobrotivého.
12. 9. 1871 potvrdil císař František Josef I. možnost být korunován českým králem.
17. 9. 1156 Babenberkové získali Privilegium minus - Privilegium minus je jeden z nejdůležitějších středověkých rakouských státoprávních dokumentů, vydáno bylo 19. září 1156 císařem Fridrichem Barbarossou pro Jindřicha Jassomirgota z rodu Babenberků a jeho druhou manželku Teodoru. Tento dokument povyšoval Rakousko z dosavadního markrabství na vévodství. Vláda v zemi byla zaručena Babenberkům a to dědičně bez ohledu na pohlaví. Bezdětný panovník mohl zemi odkázat dle svého vlastního uvážení a bez účasti šlechty.
21. 9. 1796 se narodila Marie Eleonora Windischgrätzová, manželka Alfréda Windischgrätze, zachránce před revolucionáři. Stál v čele císařských vojsk během Svatodušních bouří v roce 1848. 12. června na počátku konfliktu byla zabita jeho žena Eleonora rozená Schwarzenbergová a těžce raněn prvorozený syn. K významnějším bojům došlo jen v prvním dni povstání. Po boku císařského vojska se bojů proti radikálům účastnila i větší část českých národních gard pod velením knížete Lobkovice. Windischgrätz zajistil hlavní městské komunikace a následně vyvedl císařské vojsko z pravobřežní Prahy.
22. 9. 1601 se narodila Anna Rakouská, francouzská královna a regentka, matka Ludvíka XIV.
28. 9. Svátek hlavního zemského patrona knížete sv. Václava.
29. 9. svátek sv. Michaela Archanděla.

Říjen - Oktober
1. 10. 1756 porazila pruská armáda Rakousko v bitvě u Lovosic - Lobositz (sedmiletá válka).
3. 10. 1226 zemřel sv. František z Assisi.
7. 10. 1571 bitva u Lepanta, kde zvítězila koalice Španělska, Benátek, papežského státu a maltézských rytířů nad Turky - Vítězství katolické Církve a katolické Ligy.
8. 10. 451 zahájen Chalcedonský koncil - Koncil odsoudil Eutychův monofyzitismus a vyhlásil Chalkedonské vyznání víry, které vyznává plné lidství a plné božství Ježíše Krista, druhé osoby Nejsvětější Trojice. Koncil odmítají rozkolné a heretické orientální denominace odloučené od jednoty s Petrovým Stolcem.
10. 10. 1871 český sněm přijal tzv. fundamentální články, které upravovaly státoprávní uspořádání Českého království v Rakousku-Uhersku.
16. 10. 1306 se Rudolf Habsburský stává českým králem po smrti posledního Přemyslovce.
18. 10. 1386 zahájení činnosti univerzity v Heidelbergu.
23. 10. 1526 začala slavná éra českých dějin, kdy český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského českým králem. Deo gratias. České země tak byly navráceny do lůna katolické Církve a pod vládu katolické dynastie, která trvala až do roku 1918.
29. 10. 1946 byla dokončena etnická čistka vyhnání Sudetských Němců pod diktátem Stalina a E. Beneše, jednoho z největších zrádců českých dějin a světových dějin vůbec. V tento den byl vypraven poslední transport Němců z Karlsbadu.
Poslední neděle v říjnu Svátek Krista Krále

Listopad - November
1. 11. 1781 zrušeno nevolnictví Josefem II.
2. 11. 1766 se narodil rakouský polní maršál Jan Radecký z Radče.
6. 11. 1611 smrtí Petra Voka vymřel rod pánů z Rožmberka.
8. 11. 1620 Vítězstvích katolických zbraní na Bílé Hoře.
16. 11. 1831 zemřel pruský polní maršál a válečný teoretik Carl von Clausewitz, autor epochálního díla O Válce.
17. 11. 1231 zemřela sv. Alžběta Durynská, uherská princezna.
21. 11. 1916 zemřel rakouský císař a český král František Josef I.
26. 11. 1346 korunován Karel IV. v Bonnu králem Svaté říše římské.

Prosinec - Dezember
3. 12. 1621 se narodil P. Bohuslav Balbín, jezuita.
8. 12. Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.
11. 12. 1816 se narodil P. Bedřich Sylva Taroucca, kněz a malíř.
20. 12. 1576 se narodil sv. P. Jan Sarkander, katolický kněz a mučedník, který se postavil proti protestantským bludům. Vítězství katolické Církve.
23. 12. 1466 uvalena na Jiřího z Poděbrad klatba papežem Pavlem II. Jiří z Poděbrad byl prohlášen za kacíře a sesazen z trůnu.
27. 12. 1811 se narodil spisovatel Karel Sabina, spolupracovník Tajné rakouské policie.
29. 12. 1916 Karel I. Habsburský korunován uherským králem jako Karel IV.
 


Komentáře

1 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola | E-mail | Web | 8. ledna 2016 v 6:25 | Reagovat

Skvělý kalendář, ale minimálně tuto jednu velice důležitou historickou událost bych do něj rád doplnil:

V roce 1683 přitáhl polský král a velkokníže litevský Jan III. Sobiesky (žil: 1629 – 1696; vládl: 1674 - 1696) v čele křesťanských spojených polsko-litevsko-německo-rakouských vojsk na pomoc Turky obležené Vídni a v bitvě u Vídně dne 12. září 1683 Turky porazil.

S pozdravem

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
Můj web: http://www.henryklahola.nazory.cz

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!