Hnutí pro život vyzývá k nekatolickému jednání - Pro Life Bewegung in Tschechien unterstützt antikatholische Handlung

2. listopadu 2017 v 7:00 | MC |  Katolická Církev - Katholische Kirche

Úvod

Hnutí Pro život podporují především katolíci, neboť právě jim nejvíce ze všech lidí záleží na tom, aby byl potírán hřích do nebe volající - zabíjení nenarozených dětí. Také osoby, které se v Hnutí pro život angažují, se hlásí povětšinou ke katolické víře. Tím více udivuje katolíka to, co se píše v emailu rozeslaném Hnutím Pro život 28. 10. 2017. Ve zprávě doslova stojí:

Prosíme všechny, můžete-li, domluvte v tomto období mši svatou za děti, které zemřely před narozením a to zvláště dochází-li k umělým potratům na území vaší farnosti.

Za jaké zemřelé se máme modlit

Modlit se za duše zemřelých je skutek duchovního milosrdenství a Písmo sv. jej doporučuje již ve Starém zákoně. Ale nemodlíme se za duše všech zemřelých bez rozdílu. Smysl má pouze modlitba za duše v očistci. Pouze tyto duše jsou ve stavu přechodného, časného trestu, který jim může být díky našim modlitbám zkrácen či zmírněn. Nesmyslem by bylo modlit se za spásu duší svatých v nebi, neboť tyto duše už své spásy dosáhly a naše modlitby nepotřebují. Stejně nesmyslné by bylo modlit se za spásu duší zavrženců v pekle, neboť jejich trest je věčný a stav definitivní a nikdy se z pekla nedostanou.

Kde jsou duše nemluvňátek zemřelých bez křtu

Podmínkou pro vstup do věčné blaženosti je to, aby duše odešla z tohoto světa v milosti posvěcující. Po Adamově hříchu však žádný člověk nemá v okamžiku svého početí milost posvěcující (s výjimkou Nejsvětější Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu). Získává ji až křtem. Kromě křtu vodou lze získat milost posvěcující také tzv. křtem krve, tedy mučednictvím pro Krista, anebo touhou po křtu. Nemluvňátka však nemají užívání rozumu, a proto nemohou po křtu toužit. Nejsou-li tedy mučedníky pro Krista (jako např. sv. Nemluvňátka betlémská) a nejsou-li pokřtěna, nemají milost posvěcující a nemohou vstoupit do nebe. Jelikož neučinila žádný osobní hřích, nejsou odsouzena ani k pekelným mukám. Nejsou ani v očistci, neboť do očistce vstupují duše lidí, kteří 1) zemřeli v milosti posvěcující a 2) jsou ještě zatíženy lehkými hříchy nebo tresty za odpuštěné těžké hříchy. Ale nepokřtěná nemluvňátka neměla ani milost posvěcující, ani neučinila žádný hřích. Jejich duše tedy nejsou v očistci. Církev svatá nás učí, že jejich duše odcházejí na místo, nazývané limbus puerorum, místo, kde sice nevidí Boha tváří v tvář, ale netrpí a požívají přirozené blaženosti. Modernisté často říkají, že limbus je konstruktem scholastické theologie sv. Tomáše Akvinského. Ale modernistům katolík nesmí věřit. Církev tuto nauku vyznávala od počátku. Např. sv. Řehoř Nazianský píše o dětech zemřelých bez křtu: Spravedlivý soudce nedá jim ani nebeskou slávu ani muka. Církevní magisterium pak mnohokrát potvrdilo, že nemluvňátka mohou být spasena pouze skrze křest, a ne skrze touhu či přání rodičů či něco podobného. Římský katechismus závazně definuje: A tak, když skrze Adamův hřích děti od počátku na sebe stahují vinu, mnohem spíše mohou skrze Krista Pána dosáhnout milosti a spravedlnosti, aby kralovaly v životě; to se však bez křtu nemůže stát žádným jiným způsobem (Questio XXVI.). Podobně píše papež Evžen VI. v bulle Cantate Domino: Co se týká dětí, kvůli nebezpečí smrti, což se často může stát, nesmí se odkládat s jejich křtem…, JELIKOŽ SE JIM NEMŮŽE POSLOUŽIT JINÝM LÉKEM, NEŽ JEDINĚ SVÁTOSTÍ KŘTU, skrze který jsou vytrženy z ďáblova panství a přijaty za děti Boží. Je-li křest jediným lékem k přijetí za Boží děti, k přijetí milosti posvěcující, pak nepokřtěné děti nemohou tuto milost mít.

Co učí o nemluvňátkách zemřelých bez křtu modernisté

Modernisté učí buďto, že Bůh dává těmto dětem před smrtí užívání rozumu, aby mohly toužit po křtu a tak být spaseny, anebo že je spasí nějakým nám neznámým způsobem. Tak se vyjádřila i Mezinárodní theologická komise r. 2007. Vyjádření této komise, která není žádnou součástí učitelského úřadu Církve, se však neopírá o žádný výrok magisteria ani církevních otců, a naopak, jak jsme z výroků magisteria viděli, je s nimi v rozporu. I kdyby však modernisté měli pravdu (což však nemají, jak bylo ukázáno výše), nemělo by smysl modlit se za nepokřtěná zemřelá nemluvňátka. Ta by byla přeci již v nebi a modlit se za nebešťany je stejně nesmyslné jako modlit se za obyvatele limbu.

Závěr

Tridentský koncil neomylně učí, že Nejsvětější oběť mše svaté lze přinášet za živé anebo za duše zemřelých, které trpí v očistcovém ohni. Jelikož však duše nepokřtěných nemluvňátek nemohou trpět v očistci, jak jsme ukázali, je nesmyslné za ně přinášet Nejsvětější oběť. Takovým jednáním se člověk vyvyšuje nad samotného Boha, Soudce a moudrého Zákonodárce a chce od něj, aby změnil svá věčná a nezměnitelná ustanovení. A takové jednání není ničím jiným než těžkým hříchem. Varujme se proto těch, kdo ve své pomatenosti chtějí měnit věčnou, Bohem zjevenou nauku Církve a modleme se ne za duše potracených dětí, které jsou a navěky budou v přirozené blaženosti limbu, ale za obrácení vrahů těchto dětí nebo za děti, kterým toto zavraždění hrozí.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Unsere Positionen/ Naše pozice:Monarchia Catholica fördert Union der Vertriebenen und Aussiedler und Süd-Tiroler Kampf für die Selbstbestimmung.
Monarchia Catholica podporuje Unii všech nespravedlivě vyhnaných a právo na sebeurčení Jižního Tyrolska!